ISEL zdania sekcje 11-20

 0    50 schede    tombed
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Jak mogę to najlepiej wyjaśnić?
inizia ad imparare
How can I best explain this?
Jak zwykle problem sprowadza się do pieniędzy.
inizia ad imparare
As usual the problem comes down to money.
Przecież zbili fortunę na ostatniej transakcji, czyż nie?
inizia ad imparare
Yet they made a killing on the last deal, didn't they?
Nic dziwnego, nie zostawiają nic przypadkowi.
inizia ad imparare
No wonder, they leave nothing to chance.
Przepraszam za kłopot, ale nie wiesz, gdzie położyłem akta tej sprawy?
inizia ad imparare
Sorry to trouble you, but do you know where I put the files of this case?
Mówi się, że on zadaje się z mafią.
inizia ad imparare
He's said to be hanging around with the mafia.
Chyba żartujesz! Nigdy w życiu nie złamał prawa.
inizia ad imparare
You must be joking! Never in his life has he broken the law.
To dziwne, ale jednak prawdziwe. Czy słyszałeś, że policja depcze mu po piętach?
inizia ad imparare
It's strange but true. Did you hear the police are hot on his heels?
Co dziwne, widuję go prawie codziennie w pubie na rogu.
inizia ad imparare
Strangely enough, I see him almost every day in the pub on the corner.
To wydaje się podsumowywać tę niezręczną sytuację.
inizia ad imparare
That seems to sum up this awkward situation.
Spójrz, ten facet wygląda jak twój były mąż.
inizia ad imparare
Look over there. That guy looks like your ex-husband!
Ani mi nie przypominaj! Cieszę się, że już wszystko skończone.
inizia ad imparare
Don't remind me! I'm glad everything's over now.
Najgorsze masz już za sobą. Rozchmurz się!
inizia ad imparare
The worst is behind you. Cheer up!
Zamknij za sobą drzwi. Potrzebuję ciszy.
inizia ad imparare
Close the door behind you. I need silence.
Na twoim miejscu nie zawracałabym sobie nim głowy.
inizia ad imparare
If I were you, I wouldn't bother with him.
Mówiono mi o tym strasznym wypadku. Wszyscy o nim mówią.
inizia ad imparare
I've been told about this horrible accident. Everyone's talking about it.
Przepraszam, czy mógłby mi pan wskazać drogę do szpitala?
inizia ad imparare
Excuse me, could you tell me how to get to the hospital?
Przykro mi, ale nikomu nie wolno tu wchodzić.
inizia ad imparare
I'm sorry but no one is allowed in here.
Powiadomimy pana, gdy tylko się czegoś dowiemy.
inizia ad imparare
We'll let you know as soon as we know something.
Będę (dyżurował) przy telefonie dzień i noc.
inizia ad imparare
I'll be on call day and night.
Nie wiem, dlaczego to mówisz. To nie ma nic do rzeczy.
inizia ad imparare
I don't know why you are saying that. It's beside the point.
Skończmy to jak najszybciej zamiast to przeciągać.
inizia ad imparare
Let's get it over with as soon as possible, rather than drag it out.
No, podpowiedz mi.
inizia ad imparare
Come on, give me a clue.
W zasadzie jest to możliwe, ale trudne do wykonania.
inizia ad imparare
It's possible in principle but hardly feasible.
Zdaje się, że jesteś bardzo chętny podjąć się tego zadania.
inizia ad imparare
I gather you are eager to take up this task.
Czy ktoś widział moją szminkę? Musiałam ją zgubić na imprezie u Roberta.
inizia ad imparare
Has anyone seen my lipstick? I must've lost it at Robert's party.
Być może włożyłaś ją do kosmetyczki.
inizia ad imparare
You might've put it into your vanity case.
Tak się spieszę, że wszystko leci mi z rąk.
inizia ad imparare
I'm in such a hurry that I keep dropping things.
Czy nie sądzisz, że Robert leci tylko na twoje pieniądze?
inizia ad imparare
Don't you think that Robert is only after your money?
Jak śmiesz tak mówić?! On jest boski!
inizia ad imparare
How dare you say so?! He's divine!
Jak leci? Nie widziałem cię od lat.
inizia ad imparare
How's it going? I haven't seen you for ages.
Jak zarabiasz na życie?
inizia ad imparare
What do you do for a living?
Zamierzam założyć firmę tworzącą strony internetowe.
inizia ad imparare
I'm going to set up in business as a webmaster.
Właśnie słyszałem o tym, ale chciałem się upewnić.
inizia ad imparare
That's what I've heard but I wanted to make sure.
Jest coś, co chciałbym z tobą omówić/przedyskutować.
inizia ad imparare
There's something I want to talk over with you.
Wchodzi nowy film na ekrany.
inizia ad imparare
A new film is being released.
Mówią, że ten film koniecznie trzeba zobaczyć.
inizia ad imparare
This film is said to be a must/a must-see.
Praktycznie każdy jego film był nominowany do Oskara.
inizia ad imparare
Virtually every film he made was nominated for an Oscar.
To jest niskobudżetowy film, którego fabuła jest oparta na znanej powieści.
inizia ad imparare
This is a low-budget film whose plot is based on a famous novel.
Tak pisały gazety. Mam nadzieję, że nie jest przereklamowany.
inizia ad imparare
So the papers said. I hope it isn't overrated.
Jaki jest sens robienia tego?
inizia ad imparare
What's the point in doing that?
Nie odzywaj się i rób, co ci każą.
inizia ad imparare
Keep your mouth shut and do as you are told.
Nie wyobrażam sobie, abym mógł to zrobić.
inizia ad imparare
I can't imagine doing that.
Tylko spróbuj powiedzieć to jeszcze raz!
inizia ad imparare
I dare you to say it again!
Spadaj! Nie jesteś moim szefem.
inizia ad imparare
Get lost! You're not my boss.
Załóżmy na chwilę, że mamy wszystko, czego potrzebujemy.
inizia ad imparare
Let's assume for a moment that we've got everything we need.
Przepraszam, że przerywam, ale czy mógłbyś to uściślić?
inizia ad imparare
Sorry to interrupt, but could you be more precise?
Całkowicie zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
inizia ad imparare
I agree with every word you've just said.
Czy mógłbyś odświeżyć mi pamięć i powiedzieć, jakie były jego oczekiwania?
inizia ad imparare
Can you refresh my memory and tell me what his expectations were?
Musimy się dobrze zastanowić przed podjęciem takiej decyzji.
inizia ad imparare
We must think hard before making a decision like that.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.