Conversació amb un desconegut - Conversation with a stranger

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Us pregunte perquè vull cambiar el meu telèfon.
inizia ad imparare
I ask you because I want to replace my phone.
Pel que fa a les sabates, és hora d’obtenir un parell nou.
inizia ad imparare
Regarding the shoes, it's time to get a new pair.
El que esteu dient és un bon suggeriment.
inizia ad imparare
What you are saying is a good suggestion.
Va ser un bon valor?
inizia ad imparare
Was it good value?
Et puc preguntar una cosa?
inizia ad imparare
Can I ask you something?
Saps a quina hora tanca aquest lloc?
inizia ad imparare
Do you know what time this place closes?
Els heu aconseguit prop d´aquí?
inizia ad imparare
Did you get them near here?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Frases quotidianes en anglès"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.