Llogar un apartament - Renting an apartment

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Quin tipus de mascotes permetes?
inizia ad imparare
What kind of pets do you allow?
Les mascotes poden estar fora?
inizia ad imparare
Can the pets be outside?
Podries ajudar-me a moure'm?
inizia ad imparare
Could you please help me move?
He d'omplir un formulari de sol·licitud.
inizia ad imparare
I need to fill an application form.
He trobat una oferta convenient a Internet.
inizia ad imparare
I found a convenient offer on the Internet.
L'apartament és gran i té un balcó.
inizia ad imparare
The apartment is big and has a balcony.
Per entrar a viure, he de pagar el primer lloguer i un dipòsit de seguretat.
inizia ad imparare
To move in, I have to pay the first rent and a security deposit.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Frases quotidianes en anglès"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.