Biên giới - Border

 0    17 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
thị thực
Bạn có visa chưa?
inizia ad imparare
visa
Have you got a visa?
biên giới
Chúng ta có ở gần biên giới không?
inizia ad imparare
border
Are we close to the border?
giấy tờ tuỳ thân
Bạn sẽ làm gì nếu mất giấy tờ tuỳ thân?
inizia ad imparare
identity document
What would you do if you lost your identity documents?
Đó là một chuyến công tác.
inizia ad imparare
It is a business trip.
mục đích chuyến đi
Mục đích chuyến đi của bạn là gì?
inizia ad imparare
purpose of the travel
What is the purpose of your travel?
kiểm soát hải quan
Khi nào thì một người cần đi qua kiểm soát hải quan?
inizia ad imparare
customs control
When does a person have to go to the customs control?
hiệu lực hộ chiếu
Hộ chiếu có hiệu lực trong 10 năm.
inizia ad imparare
passport validity
The passport is valid for 10 years.
+10 schede
La lezione è parte del corso
"Tiếng Anh cho du lịch"
(Un totale di 477 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.