Đại sứ quán - Embassy

 0    18 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
dịch vụ lãnh sự
Chúng ta cần dịch vụ lãnh sự.
inizia ad imparare
consular services
We need consular services.
Tôi đã làm mất hộ chiếu của mình rồi.
inizia ad imparare
I have lost my passport.
đơn xin thị thực
Bạn cần mang theo đơn xin thị thực đầy đủ.
inizia ad imparare
visa application
You need to bring a filled visa application.
thị thực quá cảnh
Khi nào thì một thị thực quá cảnh mới cần thiết?
inizia ad imparare
transit visa
When is a transit visa needed?
Tôi đã bị cướp.
inizia ad imparare
I've been robbed.
hộ chiếu
Hộ chiếu ở quốc gia nào mạnh nhất thế giới?
inizia ad imparare
passport
Which country has the world's strongest passport?
đại sứ
Anh ấy có một cuộc hội họp với đại sứ Ba Lan.
inizia ad imparare
ambassador
He has a meeting with the Polish ambassador.
+11 schede
La lezione è parte del corso
"Tiếng Anh cho du lịch"
(Un totale di 477 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.