Đi bộ đường dài - Hiking

 0    26 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
túp lều
Bạn có chắc chắn rằng túp lều của chúng ta không quá nhỏ không?
inizia ad imparare
tent
Are you sure that our tent is not too small?
Bạn có thể vui lòng chỉ tôi xem tôi đang ở đâu trên bản đồ không?
inizia ad imparare
Can you show me on the map where I am, please?
ba lô
Ba lô của tôi thì nặng.
inizia ad imparare
rucksack
My rucksack is heavy.
túi ngủ
Bạn thu xếp túi ngủ của chúng tôi ở đâu?
inizia ad imparare
sleeping bag
Where did you pack our sleeping bags?
đông bắc
Nó toạ lạc tại phía đông bắc.
inizia ad imparare
northeast
It's located in the northeast.
vết phồng
Tôi có một vết phồng rộp ở dưới chân.
inizia ad imparare
blister
I have a blister on my foot.
băng keo cá nhân
Bạn có cần một miếng băng keo cá nhân không?
inizia ad imparare
sticking plaster
Do you need a sticking plaster?
+19 schede
La lezione è parte del corso
"Tiếng Anh cho du lịch"
(Un totale di 477 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.