Car - Xe hơi

 0    39 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
vehicle
What vehicles can we rent here?
inizia ad imparare
xe cộ
Chúng ta cần thuê phương tiện nào ở đây?
wheel
Are you sure that the wheel is not broken?
inizia ad imparare
bánh xe
Bạn có chắc chắn là bánh xe không bị thủng không?
to fill up the car
Fill up the tank, please!
inizia ad imparare
đổ đầy bình
Đổ đầy bình nha!
oil
Is there enough oil in our car?
inizia ad imparare
dầu
Liệu có đủ dầu cho xe chúng ta không?
Can you give me a map?
inizia ad imparare
Bạn có thể đưa tôi một cái bản đồ không?
parking fee
How can I pay the parking fee?
inizia ad imparare
phí đỗ xe
Làm sao để tôi trả phí đỗ xe?
road
Does this road lead to the city center?
inizia ad imparare
con đường
Con đường này có dẫn đến trung tâm thành phố không?
+32 schede
La lezione è parte del corso
"Vietnamese for travelling"
(Un totale di 433 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.