Hotel - Khách sạn

 0    28 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
accommodation
Have you found accommodation yet?
inizia ad imparare
chỗ ở, nơi ở
Bạn đã tìm nơi ở chưa?
single room
How much is a single room with a bathroom?
inizia ad imparare
phòng đơn
Phòng đơn với một nhà tắm có giá bao nhiêu?
swimming pool
Does the hotel have a swimming pool?
inizia ad imparare
hồ bơi
Ở khách sạn có hồ bơi không?
hostel
Do you know any cheap hostels nearby?
inizia ad imparare
nhà trọ, nhà nghỉ
Bạn có biết bất kỳ nhà trọ giá rẻ nào gần đây không?
reception desk
The reception desk is open 24 hours a day.
inizia ad imparare
bàn tiếp tân
Bàn tiếp tân mở 24 giờ một ngày.
on a budget
Students often travel on a budget so that they don't need to spend a lot of money.
inizia ad imparare
có ngân sách
Học sinh thường du lịch có ngân sách nên họ không cần dùng quá nhiều tiền.
double room
Do you have any vacant double rooms?
inizia ad imparare
phòng đôi
Bạn còn bất kỳ phòng đôi trống nào không?
+21 schede
La lezione è parte del corso
"Vietnamese for travelling"
(Un totale di 433 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.