Hiking - Đi bộ đường dài

 0    26 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
tent
Are you sure that our tent is not too small?
inizia ad imparare
túp lều
Bạn có chắc chắn rằng túp lều của chúng ta không quá nhỏ không?
Can you show me on the map where I am, please?
inizia ad imparare
Bạn có thể vui lòng chỉ tôi xem tôi đang ở đâu trên bản đồ không?
rucksack
My rucksack is heavy.
inizia ad imparare
ba lô
Ba lô của tôi thì nặng.
sleeping bag
Where did you pack our sleeping bags?
inizia ad imparare
túi ngủ
Bạn thu xếp túi ngủ của chúng tôi ở đâu?
northeast
It's located in the northeast.
inizia ad imparare
đông bắc
Nó toạ lạc tại phía đông bắc.
blister
I have a blister on my foot.
inizia ad imparare
vết phồng
Tôi có một vết phồng rộp ở dưới chân.
sticking plaster
Do you need a sticking plaster?
inizia ad imparare
băng keo cá nhân
Bạn có cần một miếng băng keo cá nhân không?
+19 schede
La lezione è parte del corso
"Vietnamese for travelling"
(Un totale di 433 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.