Embassy - Đại sứ quán

 0    18 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
embassy
Where is the Embassy of Poland?
inizia ad imparare
đại sứ quán
Đại sứ quán của Ba Lan nằm ở đâu?
consular services
We need consular services.
inizia ad imparare
dịch vụ lãnh sự
Chúng ta cần dịch vụ lãnh sự.
I have lost my passport.
inizia ad imparare
Tôi đã làm mất hộ chiếu của mình rồi.
visa application
You need to bring a filled visa application.
inizia ad imparare
đơn xin thị thực
Bạn cần mang theo đơn xin thị thực đầy đủ.
transit visa
When is a transit visa needed?
inizia ad imparare
thị thực quá cảnh
Khi nào thì một thị thực quá cảnh mới cần thiết?
I've been robbed.
inizia ad imparare
Tôi đã bị cướp.
passport
Which country has the world's strongest passport?
inizia ad imparare
hộ chiếu
Hộ chiếu ở quốc gia nào mạnh nhất thế giới?
+11 schede
La lezione è parte del corso
"Vietnamese for travelling"
(Un totale di 433 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.