Topic

5  1    14 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Własność intelektualna jest ostatnio tematem wielu debat i taki jest również temat mojej prezentacji.
inizia ad imparare
Intellectual property has been the subject of much debate recently and this is the topic of my presentation.
Zatem celem mojej dzisiejszej prezentacji jest poinformowanie / omówienie / zaprezentowanie / zanalizowanie...
inizia ad imparare
So the purpose of my presentation today is to inform / discuss / present / analyse...
Niniejsza prezentacja skupia się na kwestii stylów zarządzania.
inizia ad imparare
This presentation focuses on the issue of management styles.
Skupię się na następujących dziedzinach:...
inizia ad imparare
I shall be looking at the following areas:...
Tematem mojego przemówienia jest e-marketing.
inizia ad imparare
The theme of my talk is e-marketing.
To, co chciałbym zrobić, to omówić najważniejsze kwestie tego zagadnienia.
inizia ad imparare
What I’d like to do is to discuss the most important issues of this topic.
Chcę omówić temat własności intelektualnej.
inizia ad imparare
I intend to discuss the topic of intellectual property.
+7 schede
La lezione è parte del corso
"Business Presentation"
(Un totale di 348 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.