1000 danh từ tiếng Anh 1 - 50

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
thời gian
Nhanh lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
inizia ad imparare
time
Hurry up! We don't have any more time.
đêm
Tôi đã qua một đêm đáng sợ.
inizia ad imparare
night
I passed a terrifying night.
lịch sử
Jenny kể tôi nghe một câu chuyện rùng rợn.
inizia ad imparare
history
Jenny told me a frightening story.
câu chuyện
Cô ấy đọc cho tôi câu chuyện cho trẻ em.
inizia ad imparare
tale
She read me a tale for children.
cái đầu
Cô ấy có một cái đầu vuông.
inizia ad imparare
head
She has a square head.
học sinh
Kyle là học sinh nước ngoài.
inizia ad imparare
student
Kyle is a foreign student.
lãnh thổ
Brazil là vùng đất nhiều tài nguyên.
inizia ad imparare
territory
Brazil is a territory full of ressources.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"1000 danh từ tiếng Anh"
(Un totale di 1.000 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.