1000 danh từ tiếng Anh 151 - 200

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
hình ảnh
HÌnh ảnh không hiển thị.
inizia ad imparare
image
The image is not visible.
bệnh nhân
Một bệnh nhân ở bệnh viện đang phàn nàn về cơn đau của anh ấy.
inizia ad imparare
patient
A patient at the hospital is complaining about his pains.
mùa hè
Đó là một mùa hè đáng nhớ.
inizia ad imparare
summer
It was an unforgettable summer.
một mẩu
Tôi muốn một miếng bánh, làm ơn.
inizia ad imparare
piece
I'd like a piece of cake, please.
văn hóa
Văn hóa Pháp rất đa dạng.
inizia ad imparare
culture
French culture is very rich.
bằng chứng
Có bằng chứng rằng anh ấy có tội.
inizia ad imparare
proof
There is the proof that he's guilty.
nhân vật
Charles de Gaulle là một nhân vật quan trọng.
inizia ad imparare
figure
Charles de Gaulle was a very important figure.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"1000 danh từ tiếng Anh"
(Un totale di 1.000 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.