1000 danh từ tiếng Anh 601 - 650

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
nông dân
Tôi phải gặp một người nông dân.
inizia ad imparare
farmer
I have to meet a farmer.
thiểu số
Người giàu chỉ là thiểu số.
inizia ad imparare
minority
Rich people are only a minority.
dầu mỡ
Thịt này có quá nhiều mỡ.
inizia ad imparare
grease
This meat has too much grease.
cân bằng
Anh ấy có sự cân bằng cuộc sống tốt.
inizia ad imparare
balance, equilibrium
He has a good life balance.
một nửa
Tôi chỉ có nửa cái bánh.
inizia ad imparare
half
I only had half of the cake.
hướng dẫn
Louise mua một cái máy giặt và cô ấy cần phải đọc hướng dẫn.
inizia ad imparare
instruction
Louise bought a washing machine and she needs to read the instructions.
nhiên liệu
Xăng là một nguồn nhiên liệu nguy hiểm.
inizia ad imparare
fuel
The gasoline is a dangerous fuel.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"1000 danh từ tiếng Anh"
(Un totale di 1.000 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.