1000 danh từ tiếng Anh 651 - 700

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
bóng tối
Vào buổi trưa không có nhiều bóng râm.
inizia ad imparare
shadow
At noon there is not a lot of shadow.
chai
Tôi đã mua một chai rượu.
inizia ad imparare
bottle
I bought a bottle of wine.
hướng dẫn viên
Tên của hướng dẫn viên của chúng tôi là Monique và cô ấy rất giỏi và tốt bụng.
inizia ad imparare
guide
The name of our guide was Monique and she was very competent and kind.
hoàn cảnh
Bạn phải biết hoàn cảnh trước.
inizia ad imparare
circumstance
You have to know the circumstances first.
câu hỏi
Mục đích cuộc sống là gì? Đó là một câu hỏi cơ bản.
inizia ad imparare
question
What is the purpose of life? This is the fundamental question.
sân bay
Chúng ta sẽ đến ở sân bay nào?
inizia ad imparare
airport
At which airport will you arrive?
tương phản
Có một sự tương phản thật sự với những chiếc kính râm đó.
inizia ad imparare
contrast
There is a real contrast with those sunglasses.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"1000 danh từ tiếng Anh"
(Un totale di 1.000 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.