1000 danh từ tiếng Anh 551 - 600

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
công lý
Công lý đôi lúc rất khó hiểu.
inizia ad imparare
justice
Justice is sometimes difficult to understand.
yêu cầu
Yêu cầu hộ chiếu chậm hơn vào mùa hè.
inizia ad imparare
request
Making a passport request is slower in summer.
quý cô
Dì của bạn thật sự là một quý cô.
inizia ad imparare
lady
Your aunt is a real lady.
chìa khóa
Tôi không biết chìa nào để mở cửa.
inizia ad imparare
key
I don't know which key opens this door.
thể loại
Floyd Mayweather chiến đấu trong thể loại năng cân.
inizia ad imparare
category
Floyd Mayweather fights in super-welter category.
liên hệ
Người liên hệ của bạn cho sản phẩm này là ai?
inizia ad imparare
contact
Who is your contact for this product?
địa ngục
Nếu bạn xấu xa bạn sẽ xuống địa ngục.
inizia ad imparare
hell
If you are bad you will go to hell.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"1000 danh từ tiếng Anh"
(Un totale di 1.000 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.