Business English - easy

 0    52 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
kserokopiarka
Przysięgam, że kserokopiarka nie działała wcześniej!
inizia ad imparare
copy machine
I swear, the copy machine didn't work earlier!
taśma klejąca
Uwierz mi, taśmą klejącą można naprawić wszystko.
inizia ad imparare
adhesive tape
Trust me, adhesive tape can fix everything.
tak szybko jak to możliwe
Proszę, zadzwoń tak szybko jak to możliwe.
inizia ad imparare
as soon as possible
w skrócie: ASAP
Please, call me as soon as possible.
spinacz
Buduję rzeźby ze spinaczy kiedy jestem znudzona.
inizia ad imparare
paper clip
I make sculptures using paper clips when I'm bored.
niszczarka
Dlaczego włożyłeś swój dowód do niszczarki?
inizia ad imparare
paper shredder
Why did you put your ID in the paper shredder?
biurko
Czy list miłosny na moim biurku to żart?
inizia ad imparare
desk
Is the love letter on my desk a joke?
kartka papieru
Zacięłam się kartką papieru.
inizia ad imparare
sheet of paper
I've cut myself with a sheet of paper.
zszywacz
Wolę używać zszywacza niż spinaczy.
inizia ad imparare
stapler
I prefer using a stapler to paper clips.
drukarka
Drukarka nigdy nie działa w poniedziałki.
inizia ad imparare
a printer
The printer never works on Mondays.
spotkanie
Spotkanie jest dzisiaj o 5. po południu!
inizia ad imparare
meeting
The meeting is today at 5 pm!
bezrobotny
Jestem bezrobotna.
inizia ad imparare
unemployed
I am unemployed.
podpis
Potrzebuję Twojego podpisu.
inizia ad imparare
signature
I need your signature.
krzesło obrotowe
Moje krzesło obrotowe jest zepsute, więc teraz pracuję na stojąco.
inizia ad imparare
swivel chair
My swivel chair is broken, so now I work standing.
budżet
Jaki mamy budżet?
inizia ad imparare
budget
What's our budget?
podatki
Podatki są za wysokie.
inizia ad imparare
taxes
Taxes are too high.
burza mózgów
Zróbmy burzę mózgów.
inizia ad imparare
brainstorming
Let's have a brainstorming session.
postęp
Nie zrobiłam dużego postępu w rosyjskim.
inizia ad imparare
progress
I haven't made much progress with my Russian.
wartość produktu
Jaka jest wartość produktu?
inizia ad imparare
product value
What is the product value?
reklama
Czy tylko ja lubię oglądać reklamy?
inizia ad imparare
advertisement
Am I the only one who likes watching advertisements?
klient
Mark jest moim ulubionym klientem!
inizia ad imparare
customer
Mark is my favourite customer!
cena sugerowana
Jaka jest cena sugerowana?
inizia ad imparare
recommended price
What is the recommended price?
inwestować
Gdybym tylko zainwestowała w Bitcoina wcześniej...
inizia ad imparare
to invest
If only I had invested in Bitcoin earlier...
być zwolnionym
Śniło mi się, że zostałam zwolniona.
inizia ad imparare
be fired
I had a dream in which I got fired.
wypadek w pracy
Miałam wypadek w pracy.
inizia ad imparare
accident at work
I have had an accident at work.
gotówka
W tym sklepie można płacić jedynie gotówką.
inizia ad imparare
cash
You can only pay in cash in this shop.
wydatki
Mieliśmy trochę nieprzewidzianych wydatków.
inizia ad imparare
expenses
We've had some unexpected expenses.
pracować na cały etat
W lato chciałabym pracować na pełen etat.
inizia ad imparare
to work full time
In the summer, I would like to work full-time.
prowadzić rachunek/konto
Kto prowadzi rachunek tego klienta?
inizia ad imparare
to manage an account
Who manages the account of this client?
akcje
Chciałabym kupić akcje spółki petrochemicznej.
inizia ad imparare
shares
I would like to buy shares of an oil company.
nieporozumienie
Spróbujemy wyjaśnić to nieporozumienie.
inizia ad imparare
misunderstanding
We'll try to resolve this misunderstanding.
na promocji
Kupiłam jabłka bo były na promocji.
inizia ad imparare
on special
discount to zniżka:)
I bought apples because they were on special.
rozmowa klasyfikacyjna
David został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
inizia ad imparare
job interview
David has been invited for the job interview.
godziny pracy
Nasze godziny pracy są od 11.00 do 13.00.
inizia ad imparare
working hours
Our business hours are from 11.00 a.m. to 1 p.m.
nadgodziny
Nie znoszę pracować po godzinach.
inizia ad imparare
overtime
I hate working overtime.
zastępować kogoś w pracy
Zastępuję w pracy Marka kiedy jest chory.
inizia ad imparare
fill in for somebody
I fill in for Mark when he is sick.
Jechać w sprawach służbowych
Jadę do Hiszpanii w sprawach służbowych.
inizia ad imparare
go somewhere on business
I am going to Spain on business.
internet bezprzewodowy
Dzisiaj bezprzewodowy internet to nic szczególnego.
inizia ad imparare
wireless Internet
These days, wireless Internet is nothing special.
księgowa / księgowy
Zawsze chciałam być księgową.
inizia ad imparare
accountant
I always wanted to be an accountant.
przełożyć spotkanie
Czy możemy przełożyć spotkanie?
inizia ad imparare
to reschedule a meeting
klient
Mówię w imieniu mojego klienta.
inizia ad imparare
client
Klient w sklepie to customer. Client odnosi się raczej do osoby, dla której świadczymy dane usługi.
I'm speaking on behalf of my client.
spotkać kogoś na żywo
Nie mogę się doczekać poznać Pana na żywo.
inizia ad imparare
meet someone in person
I cannot wait to meet you in person.
wypełnić
Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy.
inizia ad imparare
to fill in
Please, fill in the registration form.
pensja
Moja pensja to jakiś żart.
inizia ad imparare
salary
My salary is a joke.
sprzedaż
Firma potrzebuje zwiększyć sprzedaż.
inizia ad imparare
sales
The company needs to increase its sales.
umowa
W umowie był błąd.
inizia ad imparare
contract
There has been a mistake in the contract.
pracownik
Ilu pracowników ma twoja firma?
inizia ad imparare
employee
How many employees are there in your company?
przejść na emeryturę
Nie mogę się doczekać, aż przejdę na emeryturę.
inizia ad imparare
to retire
I can't wait to retire.
kopia zapasowa
Powinieneś zrobić kopię zapasową danych z komputera.
inizia ad imparare
backup
You should make data backup on your computer.
klimatyzacja
Chciałabym, żebyśmy mieli w biurze klimatyzację.
inizia ad imparare
air conditioning
I wish we had air conditioning in the office.
pracowity
Święty Mikołaj jest bardzo pracowity.
inizia ad imparare
hard-working
Santa Claus is really hard-working.
biuro
Uciąłeś sobie kiedyś drzemkę w swoim biurze?
inizia ad imparare
an office
Have you ever taken a nap in your office?
kropkowana linia
Proszę się podpisać na kropkowanej linii.
inizia ad imparare
dotted line
Sign on the dotted line, please.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.