Useful words - easy

 0    86 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
metro
Poznałam mojego partnera w metrze.
inizia ad imparare
underground
"Tube" jest określeniem metra w Londynie, natomiast "subway" metra w Nowym Jorku
I met my partner in the underground.
daleko
Dlaczego Białołęka musi być tak daleko?!
inizia ad imparare
far
Why Białołęka has to be so far?!
przepraszam
Przepraszam za spóźnienie.
inizia ad imparare
I'm sorry
I'm sorry I'm late.
piękny
Piękny dzień, czyż nie?
inizia ad imparare
beautiful
Beautiful day, isn't it?
choinka
Masz piękną choinkę.
inizia ad imparare
Christmas tree
You've got a beautiful Christmas tree.
kolęda
Jaka jest Twoja ulubiona kolęda?
inizia ad imparare
Christmas carol
What is your favourite Christmas Carol?
pewna
Jest pewna, że ją kocha.
inizia ad imparare
sure
She is sure that he loves her.
grypa
Mam grypę, dzisiaj nie wychodzę z domu.
inizia ad imparare
flu
I've got the flu, I'm not going out today.
śledzić
Czy Ty mnie śledzisz?
inizia ad imparare
to follow
Are you following me?
okazja
Kochanie, to była prawdziwa okazja.
inizia ad imparare
bargain
Honey, it was a real bargain.
chory
Myślę, że jestem chora.
inizia ad imparare
sick
I think, I'm sick.
dzwonić
Dzwonię na policję!
inizia ad imparare
to call
I'm calling the police!
szczery
Możesz być ze mną szczery?
inizia ad imparare
honest
Can you be honest with me?
plotkara
Ale z Ciebie plotkara!
inizia ad imparare
gossip
You're such a gossip!
lotnisko
Czy spotkamy się na lotnisku?
inizia ad imparare
airport
Will you meet me at the airport?
karetka
Kto zadzwonił po karetkę?
inizia ad imparare
ambulance
Who called the ambulance?
czas wolny
Co zazwyczaj robisz w wolnym czasie?
inizia ad imparare
free time
What do you usually do in your free time?
założyć coś
Jest chłodno, więc załóż coś ciepłego.
inizia ad imparare
wear something
It's cold, so wear something warm.
statek kosmiczny
Jak nazwałeś swój statek kosmiczny?
inizia ad imparare
spaceship
How did you name your spaceship?
scena
Przed wejściem na scenę czułam się sparaliżowana.
inizia ad imparare
a stage
Before going on the stage I felt paralysed.
piętro
Mieszkam na trzecim piętrze.
inizia ad imparare
floor
I live on the third floor.
niestety
Niestety oblałam jeden z egzaminów.
inizia ad imparare
unfortunately
Unfortunately, I failed one of the exams.
śpiący
Spałam przez 12 godzin, ale wciąż jestem śpiąca.
inizia ad imparare
sleepy
I slept for 12 hours but I am still sleepy.
uzależniony od
Jestem uzależniona od czekolady.
inizia ad imparare
addicted to
I am addicted to chocolate.
parasol
Zostawiłam mój żółty parasol w metrze.
inizia ad imparare
umbrella
I left my yellow umbrella on the subway.
nieśmiały
Ten szczeniak nie jest smutny, jest nieśmiały.
inizia ad imparare
shy
This puppy isn't sad, it is just shy.
Przytulać
Smutno mi dziś, chodź i mnie przytul.
inizia ad imparare
Give somebody a hug
I feel sad today, come and give me a hug.
być zmuszonym
Jestem zmuszona zmienić datę naszego spotkania.
inizia ad imparare
be forced
I am forced to change the date of our meeting.
leń
No dalej! Nie zwalniaj, leniu.
inizia ad imparare
lazybones
Go on! Don't slow down, lazybones!
zmieniać biegi
w samochodzie
Zapaliłam silnik, ale nie mogłam zmienić biegów.
inizia ad imparare
change gears
również: shift gears
I started the engine but I couldn't change gears.
uśmiechać się
Lubię sposób w jaki się uśmiecha.
inizia ad imparare
to smile
I like the way she smiles.
skarpetki
Nie możesz tu wejść bez skarpetek.
inizia ad imparare
socks
You can't enter here without socks.
napoje
Czy zamówiłeś już napoje?
inizia ad imparare
beverages
również: drinks
Have you ordered the beverages yet?
pikantny
Zupa była tak pikantna, że pociekły mi łzy.
inizia ad imparare
spicy
The soup was so spicy, it made my eyes water.
dziura
Żelazko wypaliło dziurę w mojej nowej koszuli.
inizia ad imparare
hole
The iron burned a hole in my new shirt.
napiwek
Lubię tę kelnerkę, zostawię jej hojny napiwek.
inizia ad imparare
a tip
I like this waitress, I'll give her a generous tip.
notatki
Zawsze pożyczam notatki, sama ich nie robię.
inizia ad imparare
notes
I always borrow notes, I don't take them myself.
brać ślub
Kiedy planujesz wziąć ślub?
inizia ad imparare
to get married
When are you planning to get married?
pamiętać
Pamiętaj, żeby pić dużo wody w lato.
inizia ad imparare
to remember
Remember to drink a lot of water in the summer.
żart
To był tylko żart, tak naprawdę nie jestem wampirem.
inizia ad imparare
joke
It was just a joke, I'm not really a vampire.
budzik
Chce mi się płakać, gdy słyszę, że dzwoni budzik.
inizia ad imparare
alarm clock
I want to cry when I hear the alarm clock ringing.
impreza
Pójście na imprezę w poniedziałek było błędem.
inizia ad imparare
party
Going to a party on Monday was a mistake.
kolejka
Przed biletomatem była kolejka.
inizia ad imparare
queue
There was a queue for the ticket machine.
światła drogowe
Dzięki Bogu metro nie zatrzymuje się na światłach.
inizia ad imparare
traffic lights
Thank God the metro doesn't stop at traffic lights.
głaskać
Mogę pogłaskać twoją tarantulę?
inizia ad imparare
to pet
Can I pet your tarantula?
doniczka
Strąciłam doniczkę.
inizia ad imparare
plant pot
I knocked over the plant pot.
ptaki
Boję się ptaków.
inizia ad imparare
birds
I am scared of birds.
ogórek
Widziałeś kiedyś żółtego ogórka?
inizia ad imparare
a cucumber
Have you ever seen a yellow cucumber?
przepyszny
Ten sernik jest przepyszny!
inizia ad imparare
delicious
This cheesecake is delicious!
kule
do chodzenia
W szpitalu dali mi kule kiedy złamałam kostkę.
inizia ad imparare
crutches
The hospital gave me crutches when I broke my ankle.
narzekać
Czy Polacy dużo narzekają?
inizia ad imparare
to complain
Do Polish people complain a lot?
woleć
coś od czegoś
Wolę herbatę od kawy.
inizia ad imparare
prefer
I prefer tea to coffee.
marzenie
Moim największym marzeniem jest napisać książkę.
inizia ad imparare
dream
My biggest dream is to write a book.
gwiazda
Czy masz ulubioną gwiazdę?
inizia ad imparare
a star
Do you have a favourite star?
pora roku
Jesień to moja ulubiona pora roku.
inizia ad imparare
a season
Autumn is my favourite season.
być zakochanym
Chyba się zakochałam.
inizia ad imparare
be in love
I think I'm in love.
padać
o deszczu
Zaczyna padać.
inizia ad imparare
to rain
It's beginning to rain.
mieć ochotę
Masz ochotę na filiżankę herbaty?
inizia ad imparare
to fancy
Do you fancy a cup of tea?
gry planszowe
Lubisz gry planszowe?
inizia ad imparare
board games
Do you like board games?
dynia
To największa dynia jaką widziałam!
inizia ad imparare
pumpkin
This is the biggest pumpkin I have ever seen!
pocztówka
Powinnam wysłać jej pocztówkę.
inizia ad imparare
postcard
I should send her a postcard.
szalik
Nie za gorąco ci w tym szaliku?
inizia ad imparare
scarf
Aren't you hot in that scarf?
pożyczyć coś komuś
Pożyczysz mi suszarkę do włosów?
inizia ad imparare
to lend someone something
pożyczyć coś od kogoś - borrow
Can you lend me your hair dryer?
śnieg
Niektórzy ludzie nigdy nie widzieli śniegu.
inizia ad imparare
snow
Some people have never seen snow.
na piechotę
Chodzisz do pracy na piechotę?
inizia ad imparare
on foot
Do you go to work on foot?
szczęśliwy
Jestem taka szczęśliwa, że cię widzę!
inizia ad imparare
happy
I'm so happy to see you!
niezręczny
To był bardzo niezręczny moment.
inizia ad imparare
awkward
It was a very awkward moment.
tatuaż
Co za piękny tatuaż!
inizia ad imparare
tattoo
What a beautiful tattoo!
pożyczyć cos od kogoś
Mogę pożyczyć twój samochód?
inizia ad imparare
borrow something from someone
Can I borrow your car?
zamek z piasku
Organizuję zawody w budowaniu zamków z piasku.
inizia ad imparare
sandcastle
I organise a competition in building sand castles.
przyzwyczaić się
Już się przyzwyczaiłam do jego spóźnialstwa.
inizia ad imparare
to get used to
I've already got used to his impunctuality.
zapasowe koło
Mam zapasowe koło w bagażniku samochodu.
inizia ad imparare
spare tire
I have a spare tire in the trunk of my car.
wiewiórka
Ona zatrzymała wiewiórkę jako zwierzątko domowe.
inizia ad imparare
squirrel
She kept a squirrel as a pet.
biedronka
Mój mąż boi się biedronek.
inizia ad imparare
ladybug
My husband is scared of ladybugs.
poczta
Gdzie jest najbliższa poczta?
inizia ad imparare
post Office
Where is the closest post office?
klucz
Znowu zgubiłam klucze.
inizia ad imparare
key
I've lost my keys again.
fryzjer
Jest tylko jeden fryzjer, któremu ufam.
inizia ad imparare
hairdresser
There is only one hairdresser I trust.
sylwester
Sylwester to mój ulubiony dzień w roku!
inizia ad imparare
New Year's Eve
New Year's Eve is my favourite day of the year!
choinka
Nigdy nie widziałam tak dużej choinki!
inizia ad imparare
Christmas tree
I have never seen such a big Christmas tree!
pingwin
Chciałabym, żeby w Polsce były pingwiny.
inizia ad imparare
penguin
I wish there were penguins in Poland.
nastawić budzik
Wczoraj zapomniałam nastawić budzik.
inizia ad imparare
to set the alarm clock
Yesterday, I forgot to set the alarm clock.
przedwczoraj
Pada od przedwczoraj.
inizia ad imparare
day before yesterday
It has been raining since the day before yesterday.
odwaga
Przyznanie się do błędu wymaga odwagi.
inizia ad imparare
courage
It takes courage to admit a mistake.
Wszyscy
Wszyscy powinni być równo traktowani.
inizia ad imparare
Everybody
Everybody should be treated equally.
okazja
W życiu nie należy tracić żadnej okazji.
inizia ad imparare
opportunity
You shouldn't miss any opportunity in your life.
przystanek autobusowy
Zasnęłam w autobusie i przegapiłam mój przystanek.
inizia ad imparare
a bus stop
I fell asleep on the bus and missed my bus stop.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.