Useful phrases - easy

 0    65 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Ale zimno, nie?
inizia ad imparare
It's freezing, isn't it?
O co chodzi?
inizia ad imparare
What's the matter?
Trzymaj się!
inizia ad imparare
Take care!
poprosić o podwyżkę
Zamierzam poprosić szefa o podwyżkę.
inizia ad imparare
ask for a rise
also: ask for a raise
I'm going to ask my boss for a rise.
Czy wszystko w porządku?
Czy wszystko w porządku? Jesteś blady.
inizia ad imparare
Are you all right?
Are you all right? You look pale.
spieszę się
Nie mogę teraz rozmawiać, spieszę się.
inizia ad imparare
I'm in a hurry
I can't talk now, I'm in a hurry.
Czy możesz mi pomóc?
inizia ad imparare
Can you help me?
Wesołych Świąt!
inizia ad imparare
Merry Christmas!
Nie podobała mi się ta sztuka.
inizia ad imparare
I didn't like the play.
Boję się
Boję się gołębi, są jak latające szczury!
inizia ad imparare
I'm afraid
I am afraid of pidgeons, they are like flying rats!
Smacznego!
inizia ad imparare
Enjoy your meal!
Nie mam pojęcia.
inizia ad imparare
I have no idea.
Myślę, że się zgubiłam.
inizia ad imparare
I think I got lost.
Jak mogę Ci pomóc?
inizia ad imparare
How can I help you?
Bardzo mi przykro.
inizia ad imparare
I’m so sorry.
Słodkich snów!
inizia ad imparare
Sleep tight!
Kiedy go widzę, mam motylki w brzuchu.
inizia ad imparare
When I see him, I have butterflies in my stomach.
Mogę wejść?
inizia ad imparare
May I come in?
Trzymam kciuki!
inizia ad imparare
Fingers crossed!
mieć nosa do czegoś
Miał nosa do tego interesu.
inizia ad imparare
have a nose for something
He had a nose for this business.
Dziękuję, wzajemnie.
inizia ad imparare
Thank you, and the same to you.
Czy mam przekazać jakąś wiadomość?
inizia ad imparare
Can I take a message?
dokonać wyboru
Sam musisz dokonać wyboru.
inizia ad imparare
make a choice
You have to make a choice on your own.
Możesz odpowiedzieć na moje pytanie?
inizia ad imparare
Can you answer my question?
Idę do sklepu, żeby kupić kawę.
inizia ad imparare
I'm going to the shop to buy coffee.
Zostańmy w kontakcie! Możesz dać mi swój numer?
inizia ad imparare
Let's keep in touch! Can you give me your number?
Nie musisz mówić szeptem, oni jeszcze nie śpią.
inizia ad imparare
You do not have to whisper, they are not sleeping yet.
Wchodzę w to!
inizia ad imparare
Count me in!
Ile to kosztuje?
inizia ad imparare
How much does it cost?
Zaraz wracam.
inizia ad imparare
I will be right back.
Czym mogę służyć?
inizia ad imparare
How can I help you?
Przepraszam, to chyba przez ten upał.
inizia ad imparare
I am sorry, I think it's the heat.
Kiedy Ci pasuje?
inizia ad imparare
When does it suit you?
Miłego dnia!
inizia ad imparare
Have a wonderful day!
bez słowa
Zerwała z nim i odeszła bez słowa.
inizia ad imparare
without a word
She broke up with him and left without a word.
Hej, jedźmy na przejażdżkę!
inizia ad imparare
Hey, let's go for a ride!
Pozwól mi wybrać
Pozwól mi wybrać coś do jedzenia z menu.
inizia ad imparare
Let me choose
Let me choose something to eat from the menu.
Dzisiaj położę się wcześniej.
inizia ad imparare
I will go to bed early.
Jeśli to nie problem.
inizia ad imparare
If it's not a problem.
O czym myślisz?
inizia ad imparare
What's on your mind?
Tęsknię za tobą.
inizia ad imparare
I miss you.
Ładna dziś pogoda.
inizia ad imparare
The weather is nice today.
Dziękuję za poświęcony mi czas.
inizia ad imparare
Thank you for your time.
O której godzinie jest ostatni pociąg?
inizia ad imparare
What time is the last train?
Nie mogę znieść jej zachowania.
inizia ad imparare
I can't stand her behaviour.
To bardzo miłe z twojej strony.
inizia ad imparare
It's very kind of you.
To niczyja wina.
inizia ad imparare
It's nobody's fault.
Jestem z ciebie dumna!
inizia ad imparare
I'm so proud of you!
Miło mi cię poznać.
inizia ad imparare
Nice to meet you.
Przepraszam, możesz mówić głośniej?
inizia ad imparare
Excuse me, can you please speak up?
Jaka szkoda.
inizia ad imparare
What a shame.
Kopę lat.
inizia ad imparare
Long time no see.
Dzięki Bogu, już piątek!
inizia ad imparare
Thank God It's Friday!
Nie zrobiłam tego specjalnie.
inizia ad imparare
I didn't do it on purpose.
Nikt nie jest doskonały.
inizia ad imparare
Nobody is perfect.
Wyjdziesz za mnie?
inizia ad imparare
Will you marry me?
Wyglądasz inaczej niż wcześniej.
inizia ad imparare
You look different than before.
Szkoda, że nie możesz zostać dłużej.
inizia ad imparare
It's a pity you can't stay longer.
Wszystko się ułoży.
inizia ad imparare
Everything is gonna be all right.
Nie powinieneś czuć się winny.
inizia ad imparare
You shouldn't feel guilty.
Szczęśliwego Nowego roku!
inizia ad imparare
Happy New Year!
Dziękuję za pomoc.
inizia ad imparare
Thank you for your help.
Mój lot jest opóźniony.
inizia ad imparare
My flight has been delayed.
Odłóż portfel, ja stawiam.
inizia ad imparare
Put away your wallet, it is on me.
Nie zawiodę cię!
inizia ad imparare
I won't let you down!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.