Business English - hard

 0    52 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
marka
Dzisiaj płaci się za markę, a nie za jakość.
inizia ad imparare
brand
Nowadays, we pay for the brand instead of quality.
popyt
Kiedy popyt wzrasta, rosną też ceny.
inizia ad imparare
demand
When demand increases, prices rise too.
podaż
Jeśli podaż wzrasta, ceny spadają.
inizia ad imparare
supply
If supply increases, prices fall.
ustalać cenę
Jeśli nie ustalisz ceny, czy produkt jest bezcenny?
inizia ad imparare
to set a price
If you don't set a price, is a product priceless?
inflacja
Inflacja zniszczyła Wenezuelę.
inizia ad imparare
inflation
Inflation destroyed Venezuela.
nieprzekraczalny termin
Nieprzekraczalny termin projektu jest w piątek.
inizia ad imparare
deadline
The deadline for this project is this Friday.
grupa docelowa
Przede wszystkim powinniśmy określić grupę docelową.
inizia ad imparare
target group
First of all, we should determine the target group.
godziny największej oglądalności
Jego show leci na BBC podczas szczytowej oglądalności.
inizia ad imparare
prime time
His show runs on BBC at prime time.
intratny
Myślałam, że to będzie intratny projekt.
inizia ad imparare
lucrative
I thought it would be a lucrative project.
zbankrutować
Co się stanie jeśli zbankrutujemy?
inizia ad imparare
to go bankrupt
What'll happen if we go bankrupt?
grać na giełdzie
Zaczęłam grać na giełdzie.
inizia ad imparare
play the stock market
I started playing the stock market.
faktura
Czy możemy to wziąć na fakturę?
inizia ad imparare
an invoice
Can we get it on an invoice?
przedsięwzięcie
To poważne przedsięwzięcie.
inizia ad imparare
venture
It is a serious venture.
naruszenie praw autorskich
To naruszenie praw autorskich.
inizia ad imparare
copyright infringement
It is a copyright infringement.
ubić interes
Ubijemy interes?
inizia ad imparare
seal the deal
Are we going to seal the deal?
nakład
Nakład gazety wynosi prawie 2 miliony.
inizia ad imparare
circulation
The paper has a circulation of almost 2 million.
być pod telefonem
Następnym razem, bądź pod telefonem.
inizia ad imparare
be on call
Next time, be on call.
wychodzić na zero
Przynajmniej wychodzimy na zero.
inizia ad imparare
break even
At least, we break even.
spółka z o.o.
Czy to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
inizia ad imparare
limited company
Is it a limited company?
zobowiązania
On nie jest w stanie spłacić własnych zobowiązań.
inizia ad imparare
liabilities
He is unable to meet his liabilities.
zysk netto
Jaki jest zysk netto?
inizia ad imparare
net profit
What is the net profit?
zwołać naradę
Powinniśmy zwołać naradę.
inizia ad imparare
call a huddle
We should call a huddle.
koszty bezpośrednie
Koszty bezpośrednie są za wysokie.
inizia ad imparare
direct costs
The direct costs are too high.
okres wypowiedzenia
Jaki jest okres wypowiedzenia?
inizia ad imparare
notice period
What is the notice period?
wyciąg z konta
Na tym wyciągu z konta musi być błąd!
inizia ad imparare
a bank statement
There must be a mistake in this bank statement!
zwrot z inwestycji
Musimy obliczyć zwrot z inwestycji.
inizia ad imparare
return on investment
We need to calculate the return on invesment.
zwrot podatku
Nie mogę się doczekać zwrotu podatku!
inizia ad imparare
tax refund
I can't wait for my tax refund!
podatek progresywny
Czy jesteś za podatkiem progresywnym?
inizia ad imparare
progressive tax
Are you in favour of the progressive tax?
zadłużona spółka
Słyszałam, że to bardzo zadłużona spółka.
inizia ad imparare
indebted company
I heard it is a highly indebted company.
zajmować się czymś
Połączę Pana z kimś, kto się tym zajmuje.
inizia ad imparare
to deal with something
I'll put you through to somebody who deals with it.
wysoka odprawa
Zarząd postanowił przyznać mu wysoką odprawę.
inizia ad imparare
golden handshake
The Board decided to give him a golden handshake.
stawka
Stawka była bardzo wysoka, a on i tak ją podwoił.
inizia ad imparare
stake
The stake was very high, and yet he doubled it.
dyrektor naczelny
Nowy dyrektor naczelny to straszny prostak.
inizia ad imparare
general manager
The new general manager is such a simpleton.
prowizja
Ten bank pobiera wysoką prowizję.
inizia ad imparare
commission
That bank charges a high commission.
innowacyjne rozwiązanie
Projektant zaproponował innowacyjne rozwiązanie.
inizia ad imparare
innovative solution
The designer proposed an innovative solution.
udział w rynku
Jaki mamy udział w rynku?
inizia ad imparare
market share
What is our market share?
internet światłowodowy
Jak działa internet światłowodowy?
inizia ad imparare
fibre optic Internet
How does fibre optic Internet work?
rada nadzorcza
Nie mogę uwierzyć, że jest w radzie nadzorczej!
inizia ad imparare
supervisory board
I can't believe he is on the supervisory board!
raj podatkowy
Wiedziałeś, że Gibraltar jest rajem podatkowym?
inizia ad imparare
tax haven
Did you know that Gibraltar is a tax haven?
zastępca dyrektora
Awansowałam na zastępcę dyrektora.
inizia ad imparare
assistant director
I've been promoted to assistant director.
rozważać kandydaturę
Dziękuję za rozważenie mojej kandydatury.
inizia ad imparare
consider someone
Thank you for considering me.
pasować
o dacie
Czy poniedziałek Panu pasuje?
inizia ad imparare
be convenient
Would Monday be convenient for you?
zmonopolizować rynek
Próbujemy zmonopolizować rynek.
inizia ad imparare
to corner a market
We are trying to corner the market.
zdolność kredytowa
Pana zdolność kredytowa jest naprawdę niska.
inizia ad imparare
credit score
Sir, your credit score is truly awful.
rozwiązać umowę
Jutro rozwiązuję umowę.
inizia ad imparare
to terminate a contract
Tomorrow, I'm terminating the contract.
wskaźnik obrotów
Firma ma wysoki wskaźnik obrotów.
inizia ad imparare
turnover rate
The company has a high turnover rate.
przereklamowany
Moim zdaniem ten film był przereklamowany.
inizia ad imparare
over-hyped
In my opinion, the film was over-hyped.
wypowiedzenie
Dostałam dziś wypowiedzenie.
inizia ad imparare
pink slip
I got a pink slip today.
oszacować
Powinniśmy oszacować zysk z reklam.
inizia ad imparare
estimate
We should estimate the profit from advertisements.
gwałtownie rosnąć
Długofalowe koszty będą gwałtownie rosły.
inizia ad imparare
to soar
The long-term costs are set to soar.
konkurencja
Konkurencja depcze nam po piętach.
inizia ad imparare
competition
Competitors are hot on our heels.
finansowanie długoterminowe
Musimy przewidzieć finansowanie długoterminowe.
inizia ad imparare
long-term funding
We need to envisage long-term funding.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.