Useful phrases - hard

 0    62 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
z powodu
Szkoły są zamknięte z powodu zamieci.
inizia ad imparare
due to
Due to the blizzard, the schools are closed.
chodzić na wagary
Kto chodzi na wagary tuż przed świętami?
inizia ad imparare
play truant
Who plays truant just before Christmas?
być podekscytowanym
Jestem podekscytowana świętami.
inizia ad imparare
be pumped up
I am pumped up for Christmas.
być skłonnym
Jestem skłonna uwierzyć, że Ziemia nie jest płaska.
inizia ad imparare
be inclined to
I am inclined to believe that Earth is not flat.
Po moim trupie.
Skakanie na bungee? Po moim trupie.
inizia ad imparare
Over my dead body.
Bungee jumping? Over my dead body.
nie sprostać czemuś
Spektakl nie sprostał moim oczekiwaniom.
inizia ad imparare
don't live up to
The spectacle didn't live up to my expectations.
być przerażonym
Był przerażony kiedy mu powiedziałam, że jestem w ciąży.
inizia ad imparare
be petrified
He was petrified when I told him I was pregnant.
Nie odbiegaj od tematu!
inizia ad imparare
Don't stray from the subject!
rzut beretem od
To rzut beretem od metra.
inizia ad imparare
a stone's throw from the
It's just a stone's throw from the underground.
Nie za bardzo podoba mi się ten pomysł.
inizia ad imparare
I'm not very keen on that idea.
Nie odbiegaj od tematu!
inizia ad imparare
Don't stray from the subject!
Chodźmy coś przekąsić.
inizia ad imparare
Let’s grab a bite to eat.
być pod wpływem
Kierowca taksówki był pod wpływem.
inizia ad imparare
be under the influence
The taxi driver was under the influence.
Moje kondolencje.
inizia ad imparare
Please accept my condolences.
mieć doła, być smutnym
W poniedziałki zazwyczaj mam strasznego doła.
inizia ad imparare
feel down in the dumps
On Mondays, I usually feel down in the dumps.
czuć się niezręcznie
Czułam się niezręcznie, gdy na mnie spojrzał.
inizia ad imparare
feel out of place
I felt out of place when he looked at me.
Jesteśmy z moim byłym w dobrych stosunkach.
inizia ad imparare
My ex and I are on good terms.
Nie śledzę wszystkich wiadomości.
inizia ad imparare
I don't keep up to date with all the news.
Publiczności kazano klaskać na sygnał.
inizia ad imparare
The audience was told to applaud on cue.
Naprawdę nie mam głowy do liczb.
inizia ad imparare
I really don't have a head for numbers.
Zawsze dokładam wszelkich starań.
inizia ad imparare
I always go the extra mile.
Chciałabym nauczyć się tej piosenki na pamięć.
inizia ad imparare
I'd like to learn this song by heart.
Powiedz mi co cię martwi, zamieniam się w słuch.
inizia ad imparare
Tell me what's been troubling you, I'm all ears.
Nie musiałeś gotować. Jadłam na mieście.
inizia ad imparare
You needn't have cooked. I ate out.
Jak śmiesz mnie okłamywać!
inizia ad imparare
How dare you lie to me!
Daj spokój! Przestań mi dokuczać.
inizia ad imparare
Come off it! Stop teasing me!
Jaki jest wasz pogląd na ten projekt?
inizia ad imparare
What is your stand on this project?
Przepraszam, coś nam przerwało.
inizia ad imparare
Sorry, we got cut off.
Tu jest piekielnie gorąco.
inizia ad imparare
It's like a furnace in here.
Przepraszam, przerywa mi połączenie.
inizia ad imparare
Sorry, you're breaking up.
Wiem, że to łobuz, ale nie daj mu się!
inizia ad imparare
I know he is a bully, but stand your ground!
we właściwym czasie
Pogadam z nią we właściwym czasie.
inizia ad imparare
in due course
I will talk to her in due course.
pokonać dystans
Dziś pokonaliśmy dystans 30km.
inizia ad imparare
to cover a distance
Today, we covered a distance of 30 kilometres.
Jestem kompletnie zdumiona twoim wyborem.
inizia ad imparare
I am absolutely bewildered by your choice.
Jej ciągłe narzekanie strasznie mnie denerwuje.
inizia ad imparare
Her constant complaining really ticks me off.
Cała przyjemność po mojej stronie!
inizia ad imparare
The pleasure is all mine!
Czy mogę u ciebie przenocować?
inizia ad imparare
Can I stay the night at your place?
Na twoim miejscu, zmieniłabym pracę.
inizia ad imparare
If I were you, I'd change my job.
Nie prosiłam cię o radę.
inizia ad imparare
I didn't solicit your advice.
Skłaniam się ku wyprowadzce za granicę.
inizia ad imparare
I gravitate towards moving abroad.
Chciałabym się dołożyć, ale jestem spłukana.
inizia ad imparare
I'd love to chip in, but I'm strapped for cash.
Głosowanie w wyborach to nasz obowiązek.
inizia ad imparare
It is our duty to go to the polls.
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
inizia ad imparare
Wishing you a speedy recovery.
Swoją drogą, wyprowadzam się za granicę.
inizia ad imparare
By the way, I'm moving abroad.
Złapała mnie ulewa.
inizia ad imparare
I got caught in a downpour.
Przepraszam, że podsłuchałam.
inizia ad imparare
I'm sorry for eavesdropping.
Ich rozwód to żadna niespodzianka.
inizia ad imparare
Their divorce comes as no surprise.
Zrobię co w mojej mocy, żeby być na czas.
inizia ad imparare
I'll do my utmost to be on time.
Co za ulga!
inizia ad imparare
What a relief!
Nie mogę się zdecydować co zamówić.
inizia ad imparare
I can't make up my mind what to order.
Tak się składa, że mówię biegle po estońsku.
inizia ad imparare
It so happens that I speak fluent Estonian.
Powinniśmy robić to częściej!
inizia ad imparare
We should do it more often!
Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś.
inizia ad imparare
I hope you've had a great time.
Właśnie miałam to powiedzieć!
inizia ad imparare
I was just going to say that!
Nie mogę tego pojąć, dlaczego został zwolniony.
inizia ad imparare
It's beyond me why he was fired.
Nie przyszło mi to do głowy.
inizia ad imparare
It never crossed my mind.
Wynagrodzę ci to.
inizia ad imparare
I'll make it up to you.
Bądź ostrożny przy odpalaniu petard!
inizia ad imparare
Be careful while bursting firecrackers!
Z tego co mówią, to była świetna impreza.
inizia ad imparare
By all accounts, it was a great party.
Jestem przemoczona do suchej nitki.
inizia ad imparare
I am soaking wet.
Podwieziesz mnie?
inizia ad imparare
Can you give me a lift?
W tym tygodniu zakuwam do egzaminu z matmy.
inizia ad imparare
This week, I'm cramming for a maths exam.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.