Idioms - easy

 0    65 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
raz na ruski rok
Jeżdzę autobusem raz na ruski rok.
inizia ad imparare
once in a blue moon
I go by bus once in a blue moon.
bułka z masłem
Znalezienie dla Ciebie prezentu to bułka z masłem.
inizia ad imparare
piece of cake
Finding you a Christmas gift is a piece of cake.
w siódmym niebie
Serio, teraz jestem w siódmym niebie.
inizia ad imparare
on cloud nine
Honestly, I'm on cloud nine right now.
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
inizia ad imparare
Every cloud has a silver lining.
białe święta
Chciałabym, żebyśmy mieli Białe Święta w tym roku...
inizia ad imparare
white christmas
I wish we had White Christmas this year...
mówiąc krótko
Mówiąc krótko, miałam wypadek.
inizia ad imparare
to make a long story short
To make a long story short, I had an accident.
Nie oceniaj książki po okładce.
inizia ad imparare
Don't judge a book by its cover.
pojawić się znikąd
Protest nie pojawił się znikąd.
inizia ad imparare
come out of the blue
The protest did not come out of the blue.
zacząć od zera
Zgubiłam swój esej, więc muszę zacząć od zera.
inizia ad imparare
start from scratch
I've lost my essay, so I have to start from scratch.
czas to pieniądz
Jeśli czas to pieniądz, to dzieci są bogate.
inizia ad imparare
time is money
If time is money, kids are rich.
Łatwiej powiedzieć, niż zrobić.
"Nie martw się"? Łatwiej powiedzieć, niż zrobić.
inizia ad imparare
Easier said than done.
"Don't worry"? Easier said than done.
Tego kwiatu jest pół światu.
inizia ad imparare
There are plenty more fish in the sea.
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
inizia ad imparare
Don't cry over spilt milk.
wielka filozofia
Gramatyka angielska to nie jest wielka filozofia.
inizia ad imparare
rocket science
English grammar is not rocket science.
Lepiej późno niż wcale.
inizia ad imparare
Better late than never.
Sytuacja wymknęła się spod kontroli.
inizia ad imparare
The situation got out of hand.
O wilku mówiąc.
inizia ad imparare
Speak of the devil.
zakochany po uszy
Na początku byłam zakochana po uszy.
inizia ad imparare
head over heels in love
At first, I was head over heels in love.
połamania nóg
Grasz dziś w spektaklu?! Połamania nóg!
inizia ad imparare
break a leg
You play in a spectacle today?! Break a leg!
oceniać książkę po okładce
Kto nie ocenia książki po okładce?
inizia ad imparare
judge a book by its cover
Who doesn't judge a book by its cover?
być smutnym
Gdy jesteś smutna, spróbuj pomyśleć o czymś miłym.
inizia ad imparare
feel blue
When you feel blue, try thinking of something nice.
mieć coś na oku
Lepiej miej swojego chłopaka na oku.
inizia ad imparare
keep an eye on something
You'd better keep an eye on your boyfriend.
najlepszy
Nasza komunikacja miejska jest najlepsza!
inizia ad imparare
second to none
Our public transport is second to none!
dać szansę czemuś
Postanowiłem spróbować diety czekoladowej.
inizia ad imparare
give something a shot
I decided to give the chocolate diet a shot.
w żółwim tempie
On rusza się w żółwim tempie...
inizia ad imparare
at a snail's pace
He moves at a snail's pace...
nocny marek
Ale z niego nocny marek! Kładzie się spać o 3 rano.
inizia ad imparare
night owl
He is such a night owl! He falls asleep at 3 am.
ani mru mru
Zdradzę ci swój sekret, ale ani mru mru.
inizia ad imparare
don't tell a soul
I'll tell you my secret, but don't tell a soul.
wzloty i upadki
Wszyscy miewamy swoje wzloty i upadki.
inizia ad imparare
ups and downs
We all have our ups and downs.
igrać z ogniem
Na twoim miejscu nie igrałabym z ogniem.
inizia ad imparare
to play with fire
If I were you, I wouldn't play with fire.
mieć złamane serce
Złamało mu się serce kiedy się wyprowadziła.
inizia ad imparare
one's heart sinks
His heart sank when she moved away.
Wziąć się w garść
Weź się w garść, mogło być gorzej.
inizia ad imparare
Pull oneself together
Pull yourself together, it could be worse.
Diabeł tkwi w szczegółach.
inizia ad imparare
The devil is in the details.
Jestem zainteresowana!
inizia ad imparare
Colour me interested
Wyrażenie "Colour me + przymiotnik" można używać zamiennie do "I am + przymiotnik"
spasować
Nie mogłam rozwiązać zagadki, więc spasowałam.
inizia ad imparare
throw in the towel
I couldn't solve the riddle so I threw in the towel.
trzymać buzię na kłódkę
To sekret, więc trzymaj buzię na kłódkę.
inizia ad imparare
keep sth under your hat
It's a secret, so keep that under your hat.
tak już jest
Powinieneś kupić bilet, tak już jest.
inizia ad imparare
Bob's your uncle
You just buy a ticket and Bob's your uncle.
niezłe tarapaty
Wygląda na to, że wpadłam w niezłe tarapaty.
inizia ad imparare
a bit of a pickle
I seem to have got myself into a bit of a pickle.
zaciskać pasa
Kolejny rachunek? Będę musiała zacisnąć pasa.
inizia ad imparare
to tighten belt
Another bill? I'll have to tighten my belt.
za czyimiś plecami
Decyzja została podjęta za moimi plecami.
inizia ad imparare
behind one's back
The decision was made behind my back.
robić scenę
Proszę, nie rób sceny.
inizia ad imparare
make a scene
Please, don't make a scene.
Kto pierwszy, ten lepszy!
inizia ad imparare
First come, first served!
łatwe pieniądze
Niektórzy myślą, że nauczanie to łatwe pieniądze.
inizia ad imparare
easy money
Some people think teaching is easy money.
brzydki jak noc
Ten budynek jest brzydki jak noc.
inizia ad imparare
ugly as sin
This building is as ugly as sin.
ranny ptaszek
Nie wiedziałam, że taki z ciebie ranny ptaszek!
inizia ad imparare
an early bird
I didn't know you are such an early bird!
dziecinnie prosty
Według mnie astrofizyka jest dziecinnie prosta.
inizia ad imparare
dead easy
To me, astrophysics is dead easy.
nie przepadzać za czymś
Nie przepadam za horrorami.
inizia ad imparare
not being someone's cup of tea
Horror movies aren't my cup of tea.
zejść na ziemię
Zejdź na ziemię i przestań o niej myśleć.
inizia ad imparare
to come down to earth
Come down to earth and stop thinking about her.
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
inizia ad imparare
The early bird gets the worm.
Nie taki diabeł straszny, jak go malują.
inizia ad imparare
The devil’s not so black as he is painted.
Pieniądze nie rosną na drzewach.
inizia ad imparare
Money does not grow on trees.
zamieść coś pod dywan
Próbują zamieść sprawę pod dywan.
inizia ad imparare
to sweep something under the rug
They are trying to sweep the scandal under the rug.
Czas leczy rany.
inizia ad imparare
Time heals all wounds.
Praktyka czyni mistrza.
inizia ad imparare
Practice makes perfect.
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
inizia ad imparare
East or west, home is best.
Co kraj, to obyczaj.
inizia ad imparare
Every country has its customs.
Łatwo przyszło, łatwo poszło.
inizia ad imparare
Easy come, easy go.
nie mieć nic do stracenia
W tym momencie, nie mam nic do stracenia.
inizia ad imparare
have nothing to lose
At this point, I have nothing to lose.
wzloty i upadki
Wszyscy miewamy swoje wzloty i upadki.
inizia ad imparare
ups and downs
We all have our ups and downs.
stroić się jak na bal
Nie musisz stroić się jak na bal.
inizia ad imparare
dress up to the nines
There's no need to dress up to the nines.
na wylot
Znam ją na wylot.
inizia ad imparare
inside out
I know her inside out.
głodny jak wilk
Jestem głodna jak wilk.
inizia ad imparare
hungry as a bear
I'm as hungry as a bear.
sama skóra i kości
Ta modelka to sama skóra i kości.
inizia ad imparare
all skin and bone
That model is all skin and bone.
wciągająca lektura
Harry Potter jest naprawdę wciągającą lekturą.
inizia ad imparare
page turner
Harry Potter is a real page turner.
mieć coś w kieszeni
Zwycięstwo mamy w kieszeni...
inizia ad imparare
have something in the bag
We have the victory in the bag
samodzielnie
Prowadzi tę firmę samodzielnie.
inizia ad imparare
single-handed
He runs this business single-handed.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.