Useful words - hard

 0    91 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
szturchnąć
Zostałam szturchnięta przez staruszkę.
inizia ad imparare
to nudge
also: to poke
I have been nudged by an old woman.
pozbyć się
Politycy obiecali pozbyć się wszystkich problemów.
inizia ad imparare
to eradicate
also: to get rid of
The politicians swore to eradicate all the problems.
przepraszać
Szczerze przepraszam za spóźnienie.
inizia ad imparare
apologize
I sincerely apologize for being late.
przepiękny
Wyglądasz dziś przepięknie!
inizia ad imparare
stunning
You look absolutely stunning today!
nie móc oderwać się od czegoś
Nie mogłam oderwać się od książki.
inizia ad imparare
can't tear oneself away from something
I couldn't tear myself away from the book.
przybity
Co się stało? Wyglądasz na przybitego.
inizia ad imparare
dejected
What happened? You look dejected.
Okres świąteczny
Okres świąteczny trwa do 5. stycznia.
inizia ad imparare
Christmastime
Christmastime lasts till January 5.
Jemioła
W wagonach metra powinna wisieć jemioła.
inizia ad imparare
Mistletoe
Mistletoe should be hung in the underground cars.
trzej królowie
W Hiszpanii prezenty dają trzej królowie.
inizia ad imparare
three Magi
In Spain, presents are given by the three Magi.
odwodniony
Była odwodniona po przebiegnięciu maratonu.
inizia ad imparare
dehydrated
She was dehydrated after running the marathon.
pewny
Jest pewny, że żyjemy w Matrixie.
inizia ad imparare
adamant
He's adamant that we live in Matrix.
zniknąć
Moja czekolada zniknęła bez śladu.
inizia ad imparare
vanish
also: disappear
My chocolate vanished without a trace.
niezdarny
Stłukłam butelkę wódki. Jestem taka niezdarna.
inizia ad imparare
clumsy
I've broken a bottle of vodka. I'm so clumsy.
pogrążony w żalu
Byłam pogrążona w żalu, gdy usłyszałam wiadomość.
inizia ad imparare
grief-stricken
I was grief-stricken when I heard the news.
niedobrze, mieć mdłości
Jest mi niedobrze kiedy jestem na łódce.
inizia ad imparare
be nauseous
I am nauseous when I'm on a boat.
niewdzięcznik
Nawet nie podziękował. Co za niewdzięcznik.
inizia ad imparare
ingrate
He didn't even say thank you. What an ingrate.
rzekomo
Rzekomo, obrabował bank.
inizia ad imparare
allegedly
Allegedly, he robbed a bank.
haczykowaty
Miała haczykowaty nos jak wiedźma.
inizia ad imparare
hooked
She had a hooked nose like a witch.
zatrzepotać
Zatrzepotała uwodzicielsko swymi długimi rzęsami.
inizia ad imparare
flutter
She fluttered her long eyelashes seductively.
dymy fabryczne
Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze.
inizia ad imparare
factory fumes
Factory fumes are contaminating the air.
giętki
Tancerze baletowi muszą mieć bardzo giętkie ciała.
inizia ad imparare
supple
Ballet dancers have to have very supple bodies.
dzika przyroda
Turystyka bywa szkodliwa dla dzikiej przyrody.
inizia ad imparare
wildlife
Tourism can be detrimental to wildlife.
nierób
W tym biurze nie ma miejsca dla nierobów!
inizia ad imparare
loafer
In this office, there is no room for loafers!
wolna wola
Nie wierzę w wolną wolę.
inizia ad imparare
free will
I do not believe in free will.
zrzędliwy
Była tak zrzędliwa, że małe dzieci bały się jej.
inizia ad imparare
cantankerous
She was so cantankerous, she scared small children.
spłukany
Nie wiedziałam, że jesteś spłukany.
inizia ad imparare
broke
I didn't realise you were broke.
śliski
Droga jest śliska, więc nie jedź zbyt szybko.
inizia ad imparare
slick
The road is slick so don't drive too fast.
niedociągnięcia
Wychwyć swoje zawodowe niedociągnięcia!
inizia ad imparare
shortcomings
Identify your professional shortcomings!
bezsenność
Cierpię na bezsenność czy staję się wampirem?
inizia ad imparare
insomnia
Do I have insomnia or am I becoming a vampire?
przedpotopowy
Ta koszula wygląda na przedpotopową.
inizia ad imparare
antediluvian
This shirt looks antediluvial.
błędny
Jego argument bazuje na błędnym rozumowaniu.
inizia ad imparare
fallacious
również: incorrect
His argument is based on fallacious reasoning.
mamrotać
Przestań mamrotać, nie rozumiem co mówisz.
inizia ad imparare
to mutter
Stop muttering, I can't understand you.
zakuwać do egzaminu
W tym tygodniu zakuwam do egzaminu z matmy.
inizia ad imparare
cram for an exam
This week, I'm cramming for a math exam.
decydujący głos
Dyrektor ma decydujący głos w tej sprawie.
inizia ad imparare
casting vote
The director has the casting vote in this matter.
zostać dłużej w łóżku
W niedziele mogę zostać dłużej w łóżku.
inizia ad imparare
to have a ​bit of a lie-in
On Sundays, I can have a ​bit of a lie-in.
rozcieńczyć
Rozcieńczę sobie wino odrobiną wody.
inizia ad imparare
to dilute
I am going to dilute my wine with a little water.
źródło
Chleb jest dobrym źródłem błonnika.
inizia ad imparare
source
Bread is a good source of fibre.
być w dobrym nastroju
Była w dobrym nastroju po tym jak z nim zerwała.
inizia ad imparare
to be in high spirits
She was in high spirits after she broke up with him.
nieziemska pora
W poniedziałki wstaję o nieziemskiej porze.
inizia ad imparare
unearthly time
I get up at an unearthly hour on Mondays.
puchaty
Nigdy wcześniej nie widziałam tak puchatego kota!
inizia ad imparare
fluffy
Never before have I seen such a fluffy cat!
opanować
teren
Mrówki opanowały nasze szafki kuchenne.
inizia ad imparare
infest
Ants have infested our kitchen cupboards.
porządny
Porządna osoba nie ukradłaby mojego lunchu w pracy!
inizia ad imparare
decent
A decent person wouldn't steal my lunch at work!
niezwykły
Cóż za niezwykły zbieg okoliczności!
inizia ad imparare
uncanny
What an uncanny coincidence!
mieć wyrzuty sumienia
Zawsze mam wyrzuty sumienia jak jem ciastka.
inizia ad imparare
to feel remorse
I always feel remorse when I eat cookies.
żarłok
Ten żarłok zjadł moją czekoladę!
inizia ad imparare
glutton
That glutton ate my chocolate!
ostry sprzeciw
Musiał się zmierzyć z ostrym sprzeciwem.
inizia ad imparare
backlash
He had to face backlash.
bramki
w metrze
Dostałam mandat za skakanie przez bramki.
inizia ad imparare
turnstile
I got fined for jumping over the turnstyle.
pobudzony
Najbardziej pobudzona jestem tuż po filiżance kawy.
inizia ad imparare
energised
Amerykanie piszą "energized"
I am the most energised right after a cup of coffee.
pomoc / wskazówki
Możesz do mnie przyjść po pomoc w każdym momencie.
inizia ad imparare
guidance
You can come to me for guidance any time.
kosiarka
Moja nowa kosiarka wygląda jak z filmu sci-fi.
inizia ad imparare
lawnmower
My lawnmower looks as if it is from a sci-fi movie.
gad
Jaki jest twój trzeci ulubiony gad?
inizia ad imparare
a reptile
What is your third favourite reptile?
korniszon
Nigdy nie lubiłem korniszonów.
inizia ad imparare
gherkin
I've never been a fan of gherkins.
zmartwiony
Mary jest trochę zmartwiona egzaminami.
inizia ad imparare
preoccupied
Mary is a bit preoccupied with her exams.
przełożyć
spotkanie
Przełóżmy spotkanie na wtorek.
inizia ad imparare
postpone
Let's postpone the meeting till Tuesday.
kuszący
Ta szarlotka wygląda kusząco.
inizia ad imparare
tempting
That apple pie looks tempting.
rezultat
Nie oczekiwałam takiego rezultatu.
inizia ad imparare
outcome
I didn't expect such an outcome.
wodoodporny
Okazało się, że mój telefon nie był wodoodporny.
inizia ad imparare
water-resistant
It turned out my phone wasn't water-resistant.
powstrzymać się
od czegoś
Proszę, powstrzymaj się od ironicznych uwag.
inizia ad imparare
restrain
Please, refrain yourself from making ironic remarks.
roztargniony
Byłam roztargniona i weszłam na znak drogowy.
inizia ad imparare
scatty
również: absent-minded
I was scatty and I walked into a traffic sign.
obalać stereotypy
Wielokulturowość pomaga obalać stereotypy.
inizia ad imparare
dispel stereotypes
Multiculturalism helps dispel stereotypes.
globalne ocieplenie
Globalne ocieplenie to fakt.
inizia ad imparare
global warming
Global warming is a fact.
sztuczny
Ciekawe kto wymyślił sztuczne kwiaty.
inizia ad imparare
artificial
I wonder who invented artificial flowers.
okropny
Co za okropny pomysł!
inizia ad imparare
obnoxious
What an obnoxious idea!
nawiedzony
Słyszałam, że to miejsce jest nawiedzone...
inizia ad imparare
haunted
I've heard this place is haunted...
zapiąć pasy
Pamiętaj, żeby zapiąć pasy.
inizia ad imparare
to fasten the seat belts
Remember to fasten the seat belts.
drwal
Kiedy byłam młoda, chciałam zostać drwalem.
inizia ad imparare
lumberjack
When I was young, I wanted to be a lumberjack.
podlizać się komuś
Mark wie jak się podlizać szefowi.
inizia ad imparare
to toady to
Mark knows how to toady to his boss.
dzbanek
Dzbanek wyślizgnął mi się z ręki.
inizia ad imparare
jug
The jug slipped out of my hand.
paragon
Powinnam była zachować paragon.
inizia ad imparare
a receipt
I should have kept the receipt.
zaręczyć się z kimś
Zaręczyła się z moim byłym chłopakiem.
inizia ad imparare
to get engaged with someone
She got engaged with my ex boyfriend.
stronniczy
Nie jesteś trochę stronniczy?
inizia ad imparare
biased
Aren't you a little biased?
brak snu
Długotrwały brak snu może być szkodliwy.
inizia ad imparare
sleep deprivation
Prolonged sleep deprivation may be harmful.
spacer
Pójdziemy na spacer wokół jeziora?
inizia ad imparare
stroll
Shall we take a stroll around the lake?
surowy
rygorystyczny
Jestem na bardzo surowej diecie.
inizia ad imparare
stringent
I'm on a very stringent diet.
doskonały
nieskazitelny
Jej zdolności językowe są doskonałe.
inizia ad imparare
perfect
Her language skills are impeccable.
bratnia dusza
Wierzysz w bratnie dusze?
inizia ad imparare
a soulmate
Do you believe in soulmates?
odwzajemniać
Nie odwzajemnił moich uczuć.
inizia ad imparare
to reciprocate
He didn't reciprocate my feelings.
zatyczki do uszu
Przydałyby mi się teraz zatyczki do uszu.
inizia ad imparare
earplugs
I could really use earplugs now.
zbieg okoliczności
Nie wierzę w zbiegi okoliczności.
inizia ad imparare
coincidence
I don't believe in coincidences.
ćma
Motyle są urocze, ale ćmy już nie.
inizia ad imparare
moth
Butterflies are cute, but moths are not.
przeprowadzać badanie naukowe
Prowadzę badanie na temat pasikoników.
inizia ad imparare
to conduct a study
I'm conducting a study on grasshoppers.
postanowienia noworoczne
Jej postanowienia noworoczne są nierealistyczne.
inizia ad imparare
New Year's resolutions
Her New Year's resolutions are unrealistic.
prawosławni
Prawosławni obchodzą święta w styczniu.
inizia ad imparare
Orthodox Christians
Orthodox Christians celebrate Christmas in January.
wśród nas
Myślisz, że wśród nas są wampiry?
inizia ad imparare
in our midst
Do you think there are vampires in our midst?
niezbadany
Czytałam, że w tych niezbadanych wodach są potwory.
inizia ad imparare
uncharted
I read there are monsters in those uncharted waters.
przeczucie
Mam przeczucie, że dostanę awans.
inizia ad imparare
premonition
I have a premonition that I'll get promoted.
kapać
To nie duchy, znowu woda kapie z kranu.
inizia ad imparare
drip
It's not a ghost, the sink is dripping water again.
droczyć się
Nie przejmuj się tak, on po prostu lubi się droczyć.
inizia ad imparare
to banter
Take it easy, he just likes to banter.
aresztować kogoś
Podejrzany został aresztowany.
inizia ad imparare
to take someone into custody
The suspect has been taken into custody.
złożyć zeznanie
Świadek kradzieży złożył zeznanie w sądzie.
inizia ad imparare
to give evidence
The witness of the robbery gave evidence in court.
brać się z czegoś
Plotka często bierze się z zazdrości.
inizia ad imparare
to stem from something
Gossip often stems from jealousy.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.