Χώρος - Space

 0    32 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
μαγαζί
Το μαγαζί είναι δίπλα στο σινεμά.
inizia ad imparare
shop
The shop is next to the cinema.
πόλη
Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται.
inizia ad imparare
city
This city never sleeps.
αναχώρηση
Η αναχώρησή μας έχει καθυστερήσει.
inizia ad imparare
departure
Our departure is delayed.
μπροστά από
Υπάρχει μια πισίνα μπροστά από το ξενοδοχείο.
inizia ad imparare
in front of
There's a swimming pool in front of the hotel.
άφιξη
Μπορείς να το ελεγξεις στον πίνακα αφίξεων.
inizia ad imparare
arrival
You can check that on the arrivals board.
Στρίψε δεξιά.
inizia ad imparare
Turn right.
Συνέχισε ευθεία.
inizia ad imparare
Go straight on.
+25 schede
La lezione è parte del corso
"Αγγλικά:ημέρα 2"
(Un totale di 255 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.