500 najdôležitejších slovies 351 - 400

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
písať
Paulo Koelho píše veľa kníh.
inizia ad imparare
to write
Paulo Coelho writes a lot of books.
vzdať sa
Choď za svojimi snami a nikdy sa nevzdávaj.
inizia ad imparare
to give up
Follow your dreams and never give up.
tlačiť
Prestaň ma tlačiť!
inizia ad imparare
to push
Stop pushing me!
zamknúť
Nezabudni zamknúť dvere pred tým, než pôjdeš spať.
inizia ad imparare
to lock
Don't forget to lock the door before you go to sleep.
adresovať
Komu bola tá reč adresovaná?
inizia ad imparare
to address
To whom was the speech addressed?
odísť
Odchádzam z domu každý deň o ôsmej.
inizia ad imparare
to leave
I leave home every day at 8 o'clock.
trvať
Želám si, aby prázdniny mohli trvať večne!
inizia ad imparare
to last
I wish holidays could last forever!
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Anglické slová: 500 najdôležitejších slovies"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.