500 most important Slovak verbs 426 - 450

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to ensure
We must ensure that all people have equal chances.
inizia ad imparare
zabezpečiť
taktiež: zaistiť
Musíme zabezpečiť rovnaké šance pre všetkých ľudí.
to burst
She burst into laughter when she saw his new glasses.
inizia ad imparare
vybuchnúť
Vybuchla smiechom keď videla jeho nové okuliare.
to transform
In the movie, the car transforms to a robot and helps save the worlds.
inizia ad imparare
premeniť
V tom filme sa auto premení na robot a pomôže zachrániť svet.
to attach
Attach a recent photograph to your application form.
inizia ad imparare
pripojiť
taktiež: priložiť
Pripojte k žiadosti aktuálnu fotografiu.
to adore
I adore going to the theatre.
inizia ad imparare
to adore in inglese
zbožňovať
Zbožňujem chodiť do divadla.
to lean
Don't lean againt the wall! The paint is still wet!
inizia ad imparare
oprieť sa
Neopieraj sa o stenu! Farba stále nevyschla!
to tighten
I have to tighten my belt until I find a job.
inizia ad imparare
utiahnuť
Musím si utiahnuť opasok dokiaľ si nenájdem prácu.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.