Câu hỏi và câu trả lời cho những vấn đề cá nhân - Asking and answering personal questions

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Tôi thích việc học nhiều ngôn ngữ mới.
inizia ad imparare
I love learning new languages.
Tôi thường xuyên ra ngoài với bạn trai/bạn gái.
inizia ad imparare
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
Tôi đã đi học rất nhiều.
inizia ad imparare
I've been studying a lot.
Tôi là một học sinh ngôn ngữ hiện đại.
inizia ad imparare
I'm a modern languages student.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ trả lời chúng tại cuộc gặp mặt.
inizia ad imparare
If you have any questions, I'll answer them at the meeting.
Bạn có bất kỳ thú cưng nào không?
inizia ad imparare
Do you have any pets?
Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
inizia ad imparare
Where did you learn English?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.