Trong buổi phỏng vấn - In an interview

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Bạn có thể nói lại một lần nữa không?
inizia ad imparare
Could you please say that again?
Tôi nghĩ tôi có hồ sơ mà bạn đang tìm kiếm.
inizia ad imparare
I think I have the profile you are looking for.
Cám ơn bạn đã cho tôi cơ hội.
inizia ad imparare
Thank you for the opportunity.
Bạn có thể vui lòng nói cho tôi nghe về phúc lợi của công ty là gì không?
inizia ad imparare
Could you please tell me what are the company's benefits?
Tôi luôn có hứng thú làm việc trong công ty của bạn.
inizia ad imparare
I've always been interested in working in your company.
Tôi rất thích mô tả công việc.
inizia ad imparare
I really liked the profile of the job.
Tôi có thể hỗ trợ trong màn quảng cáo.
inizia ad imparare
I could help in the advertising area.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.