Ở trường - At school

 0    19 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Tôi đã làm bài tập, nhưng tôi để nó ở nhà rồi.
inizia ad imparare
I did my homework, but I left it at home.
Nó có nghĩa là gì vậy?
inizia ad imparare
What does it mean?
Tôi cần bạn giúp làm bài tập này.
inizia ad imparare
I need help with this task.
Chúng ta có bài kiểm tra phải không?
inizia ad imparare
Do we have a test?
Từ nào phát âm như thế nào?
inizia ad imparare
How is this word pronounced?
Chúng ta phải đọc hai đoạn văn bản cho tuần sau.
inizia ad imparare
We have to read two texts for the next week.
Tôi không hiểu bài học gì cả.
inizia ad imparare
I don't understand the lesson.
+12 schede
La lezione è parte del corso
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.