Đối với bạn bè - With a friend

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Tuyệt, gặp bạn sau nha.
inizia ad imparare
Great, see you then.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
inizia ad imparare
How long has it been?
Tôi luôn nhớ về bữa tiệc mà chúng ta đến dự.
inizia ad imparare
I always remember the party we went to.
Tôi không chắc có thể gặp bạn nữa.
inizia ad imparare
I'm not sure I can see you.
Chúng ta nhất định gặp ở chỗ cũ nơi lần đầu gặp gỡ.
inizia ad imparare
We must meet at the same place where we first met.
Gia đình bạn thế nào rồi?
inizia ad imparare
How is your family?
Tất cả mọi người trong gia đình đều khoẻ.
inizia ad imparare
The whole family is fine.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.