Xin phép và cho phép - Asking and giving permission

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Không có vấn đề gì hết.
inizia ad imparare
There's no problem.
Cứ thoải mái làm đi.
inizia ad imparare
Please feel free to do it.
Bạn không được làm thế.
inizia ad imparare
You couldn't do that.
Tôi dắt chó đi dạo có được không?
inizia ad imparare
Would it be all right if I walk the dog?
Tôi có thể ngồi ở đây không?
inizia ad imparare
Can I sit here, please?
Có sao không khi tôi dùng bút của bạn?
inizia ad imparare
Is it okay if I use your pen?
Bạn có phiền không nếu tôi tắt đèn đi?
inizia ad imparare
Do you mind if I turn the lights off?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.