Thuê một căn hộ - Renting an apartment

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Bạn cho phép nuôi loại thú cưng nào?
inizia ad imparare
What kind of pets do you allow?
Thú cưng có thể ra ngoài được không?
inizia ad imparare
Can the pets be outside?
Bạn có thể giúp tôi chuyển vào không?
inizia ad imparare
Could you please help me move?
Tôi cần phải điền vào đơn.
inizia ad imparare
I need to fill an application form.
Tôi đã tìm thấy một đề nghị thuận lợi trên Internet.
inizia ad imparare
I found a convenient offer on the Internet.
Căn hộ của tôi rất lớn và có một cái ban công.
inizia ad imparare
The apartment is big and has a balcony.
Để chuyển vào, tôi phải trả tiền thuê tháng đầu tiên và tiền gửi ký quỹ an ninh.
inizia ad imparare
To move in, I have to pay the first rent and a security deposit.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.