Trong bán hàng - In sales

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Tôi e rằng chúng tôi không thể hoàn tiền được.
inizia ad imparare
I'm afraid we can't give the money back.
Bạn thích màu nào?
inizia ad imparare
Which colour do you like?
Nếu bạn có bảo hiểm, chúng tôi sẽ thay nó.
inizia ad imparare
If you have the warranty certificate, we'll replace it.
Chúng tôi cần được trả tiền trước.
inizia ad imparare
We need an advance payment.
Sản phẩm này có thể sử dụng bằng nhiều cách.
inizia ad imparare
This product can be used in several ways.
Xin hãy nói cho tôi biết bạn đang cần gì?
inizia ad imparare
Please tell me more about what you are looking for.
Bạn đã nghe về sản phẩm mới này chưa?
inizia ad imparare
Have you heard about this new product?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.