Tại công sở - At work

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Xin lỗi vì đã để bạn đợi.
inizia ad imparare
Sorry to keep you waiting.
Cuộc họp bắt đầu lúc mấy giờ?
inizia ad imparare
What time does the meeting start?
Tôi đã hoàn thành công việc cho hôm nay.
inizia ad imparare
I've finished my work for today.
Tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa.
inizia ad imparare
I'll be back in a minute.
Bạn có cần tôi giúp một tay với dự án đó không?
inizia ad imparare
Would you like a hand with that project?
Bạn có thể vui lòng cho tôi biết ý kiến của bạn về cái này được không?
inizia ad imparare
Could you please give me your opinion on this?
Tôi cần lời khuyên từ sếp.
inizia ad imparare
I need advice from the boss.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.