Đoạn hội thoại với người lạ - Conversation with a stranger

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Xin lỗi, bạn có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
inizia ad imparare
Excuse me, do you know what time is it?
Đã tới lúc mua một đôi giày mới rồi.
inizia ad imparare
Regarding the shoes, it's time to get a new pair.
Tôi hỏi bạn bởi vì tôi muốn thay điện thoại của mình.
inizia ad imparare
I ask you because I want to replace my phone.
Điều bạn đang nói là một gợi ý hay.
inizia ad imparare
What you are saying is a good suggestion.
Cái giá đấy có hời không?
inizia ad imparare
Was it good value?
Tôi có thể hỏi bạn một chút không?
inizia ad imparare
Can I ask you something?
Bạn có biết mấy giờ nơi này đóng cửa không?
inizia ad imparare
Do you know what time this place closes?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.