Hỏi và cho lời khuyên - Asking and giving advice

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Theo tôi, bạn nên thuyết phục cô ấy rằng nó chỉ là tai nạn thôi.
inizia ad imparare
In my opinion, you should convince her it was an accident.
Thường đó là một ý tốt khi bạn nhờ bố của bạn hoà giải giùm.
inizia ad imparare
It's generally a good idea to ask your dad to intercede for you.
Những gì tôi nói chỉ là đề xuất cá nhân thôi.
inizia ad imparare
What I said is my personal recommendation.
Tại sao bạn không yêu cầu một lời xin lỗi?
inizia ad imparare
Why don't you ask for an apology?
Bạn khuyên tôi làm gì?
inizia ad imparare
What do you advise me?
Nếu bạn ở trong trường hợp của tôi, bạn sẽ làm gì?
inizia ad imparare
If you were in my place, what would you do?
Tôi khuyên bạn nên nói với cô ấy.
inizia ad imparare
I advise you to talk to her.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.