Trong khách sạn - In a hotel

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Bạn có thể mang thêm cho tôi khăn tắm không?
inizia ad imparare
Could you please bring me an extra towel?
Bữa sáng có được bao gồm không?
inizia ad imparare
Is breakfast included?
Tôi có thể xem qua căn phòng không?
inizia ad imparare
Can I see the room, please?
Tôi muốn thanh toán bằng séc.
inizia ad imparare
I'd like to pay by check.
Tôi cần một nhân viên mang hành lý về phòng.
inizia ad imparare
I need the porter to take my luggage to the room, please.
Bạn có đặt phòng trước không?
inizia ad imparare
Do you have a reservation?
Tôi đã đặt phòng từ tuần trước.
inizia ad imparare
I made a reservation last week.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Cụm từ tiếng Anh mỗi ngày"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.