Жұмыс орнында - At work

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Сізді күттіріп қойғаным үшін кешірім сұраймын.
inizia ad imparare
Sorry to keep you waiting.
Жиналыс сағат нешеде басталады?
inizia ad imparare
What time does the meeting start?
Бүгінге өз жұмысымды аяқтадым.
inizia ad imparare
I've finished my work for today.
Сәлден соң қайтып келемін.
inizia ad imparare
I'll be back in a minute.
Жобаға көмек қажет пе?
inizia ad imparare
Would you like a hand with that project?
сондай-ақ: Do you need help with that project?
Осы зат жайлы ойыңды бөлісе аласың ба?
inizia ad imparare
Could you please give me your opinion on this?
Маған басшының кеңесі қажет.
inizia ad imparare
I need advice from the boss.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Күнделікті ағылшын сөйлемдері"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.