Жұмысқа орналасу сұхбатында - In an interview

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Меніңше, мен сіздің іздеп жүрген сипаттамаларыңызға саймын.
inizia ad imparare
I think I have the profile you are looking for.
Қайталап жібере аласыз ба?
inizia ad imparare
Could you please say that again?
Бұл мүмкіндік үшін алғыс білдіремін.
inizia ad imparare
Thank you for the opportunity.
Компания беретін жеңілдіктер жайлы айта аласыз ба?
inizia ad imparare
Could you please tell me what are the company's benefits?
Мен әрдайым сіздің компанияңызда қызмет еткім келді.
inizia ad imparare
I've always been interested in working in your company.
Маған жұмыстың жалпы сипаттамасы қатты ұнады.
inizia ad imparare
I really liked the profile of the job.
Жарнама саласында көмек көрсете аламын.
inizia ad imparare
I could help in the advertising area.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Күнделікті ағылшын сөйлемдері"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.