Bezpieczeństwo na morzu - Safety at sea

 0    64 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
światło przy pasie ratunkowym
Światło przy pasie ratunkowym wymaga wymiany.
inizia ad imparare
sea light
The life belt sea light needs a replacement.
dryfkotwa
rzucana z rufy, ma za zadanie spowolnić jacht i ustabilizować żeglugę przy dużej fali od rufy
Odzyskiwanie dryfkotwy może być trudne, ponieważ niektóre dryfkotwy mogą powodować szczególnie silny opór.
inizia ad imparare
drogue
Recovering a drogue can be tricky, as some drogues can cause a particularly strong drag.
zwalniak hydrostatyczny
Jeśli twój statek tonie, zwalniak hydrostatyczny umożliwia wynurzenie się tratwy i automatyczne jej napełnienie.
inizia ad imparare
hydrostatic release
If your vessel sinks, the hydrostatic release unit enables your life raft to surface and inflate automatically.
wąż strażacki
Lepiej gasić większe pożary za pomocą węża strażackiego, ponieważ zaopatrzenie w wodę z węża strażackiego trwa dłużej.
inizia ad imparare
fire hose
It's better to extinguish bigger fires with a fire hose, as the water supply from a fire hose lasts longer.
pneumatyczny, dmuchany
Każdy członek załogi otrzymuje automatycznie nadmuchiwany pas ratunkowy z wbudowaną uprzężą żeglarską.
inizia ad imparare
inflatable
Each crewmember is given an automatic inflatable PFDs with a built-in sailing harness.
róg mgłowy
Było tak mglisto, że musieliśmy dąć w róg mgłowy co 5 minut.
inizia ad imparare
foghorn
It was so foggy that we had to blow the foghorn every 5 minutes.
płonący
Mój statek płonie.
inizia ad imparare
on fire
I am on fire.
+57 schede
La lezione è parte del corso
"Angielski dla żeglarzy"
(Un totale di 1.141 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.