Sytuacja awaryjna - Emergency

 0    85 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
odwodnienie
Nigdy nie pij słonej wody - przyspiesza odwodnienie, które może nawet prowadzić do śmierci.
inizia ad imparare
dehydration
Never drink salt water — it accelerates dehydration, which may even lead to death.
tętnica
Krwawienie z tętnicy może prowadzić do ogromnej utraty krwi i śmierci, jeśli nie zostanie zatrzymane na czas.
inizia ad imparare
artery
Bleeding from artery can lead to massive blood loss and result in death if not stopped on time.
tabletki
Brałeś dziś swoje tabletki?
inizia ad imparare
pills
Have you taken your pills today?
przetrwać
Próbując przetrwać na morzu, należy podjąć środki ostrożności, aby uniknąć choroby morskiej, ponieważ wymioty mogą spowodować odwodnienie.
inizia ad imparare
to survive
When trying to survive at sea, take precautions to avoid getting seasick, as vomiting can cause dehydration.
w szoku
Czasami trudno powiedzieć, czy pacjent jest w szoku.
inizia ad imparare
in shock
Sometimes it's hard to tell whether a patient is in shock.
kość
Nikt nie zginął w wypadku, ale 45-letnia kobieta doznała złamania kości.
inizia ad imparare
bone
No one died in the accident, but a 45-year-old woman suffered a bone fracture.
dowodzić
Kto dowodzi akcją ratowniczą?
inizia ad imparare
to be in command
Who's in command of search and rescue?
+78 schede
La lezione è parte del corso
"Angielski dla żeglarzy"
(Un totale di 1.141 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.