Naprawy silnika - Engine Repairs

 0    128 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
pompa
inizia ad imparare
pump
spuścić olej
Unikaj spuszczania oleju, jeśli jest zbyt gorący, aby zapobiec poparzeniu rąk.
inizia ad imparare
to drain the oil
Avoid draining the oil if it is too hot to prevent from getting your hands burnt.
pilnik
inizia ad imparare
file
igła
Igła w maszynie do szycia wymaga wymiany, złamałem ją przy próbie zszycia rogu szotowego genui.
inizia ad imparare
needle
The needle in the sewing machine needs replacement, I broke it trying to sew the genoa clew.
zawias
Drzwi zostały zdjęte z zawiasów.
inizia ad imparare
hinge
The door had been pulled off its hinges.
kombinerki
Ludzie często używają niewłaściwego narzędzia do pracy, np. używają obcęgów jako młotka.
inizia ad imparare
pliers
People frequently use the wrong tool for a job, like using pliers as a hammer.
nakrętka na śrubę
Ta zardzewiała nakrętka jest niemożliwa do poluzowania bez oleju penetracyjnego.
inizia ad imparare
nut
This rusty nut is impossible to loosen without a penetration oil.
+121 schede
La lezione è parte del corso
"Angielski dla żeglarzy"
(Un totale di 1.141 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.