Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 851 - 900

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
προσέγγιση
Θέλουμε να εφαρμόσουμε μια τελείως νέα προσέγγιση στην εκμάθηση.
inizia ad imparare
approach
We want to apply a whole new approach in teaching.
τμήμα
Αυτό το τμήμα είναι κλειστό εξαιτίας ενός έργου κατασκευής, θα πρέπει να κάνεις μια παράκαμψη.
inizia ad imparare
section
of the road
This section is closed due to construction work, you need to take a detour.
πηγή
Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι η σπατάλη είναι η πηγή των οικονομικών προβλημάτων σου.
inizia ad imparare
source
Did it ever occur to you that your extravagance is the source of your financial problems?
ψηφιακό
Αγόρασα ένα νέο ψηφιακό ρολόι.
inizia ad imparare
digital
I bought a new digital watch.
πληκτρολογώ
Πληκτρολόγησε την σωστή απάντηση.
inizia ad imparare
to type
Type the correct answer.
άτομα
Σε αυτή την χώρα, τα δικαιώματα των ατόμων παραβιάζονται.
inizia ad imparare
individual
noun
In this country, the rights of individuals are violated.
κεντρική
Η απάτη της κεντρικής τράπεζας είναι στις ειδήσεις.
inizia ad imparare
central
The central bank scam is all over the news.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.