Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 901 - 950

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
σημείωμα
Η γυναίκα μου μου άφησε ένα χαριτωμένο σημείωμα στο τραπέζι.
inizia ad imparare
note
My wife left me a cute note in rhe table.
σημειώνω
Παρακαλώ σημείωσε ότι όλα τα μαγαζιά θα είναι κλειστά αυτή τη κυριακή.
inizia ad imparare
to note
Please note that all the shops will be closed this Sunday.
υλικο
Τι υλικό είναι αυτό;
inizia ad imparare
material
noun
What material is that?
προς
Πήγαν προς τη θάλασσα.
inizia ad imparare
towards
The went towards the sea.
ομοσπονδιακός
Το FBI είναι περικοπή για το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών
inizia ad imparare
federal
FBI is an abbreviation from the Federal Bureau of Investigation.
υπολογιστής
Αγόρασα τον υπολογιστή μου δύο χρόνια πριν.
inizia ad imparare
computer
I bought my computer two years ago.
διδασκαλία
Κανένας δεν νοιάζεται για την διδασκαλία Τεχνικών στο σχολείο.
inizia ad imparare
teaching
No one cares about teaching Art at school.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.