Σε συνέντευξη - In an interview

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Νομίζω έχω το προφίλ που ψάχνετε.
inizia ad imparare
I think I have the profile you are looking for.
Μπορείτε να το επαναλάβετε παρακαλώ;
inizia ad imparare
Could you please say that again?
Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
inizia ad imparare
Thank you for the opportunity.
Θα μπορούσατε να μου πείτε ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εταιρείας;
inizia ad imparare
Could you please tell me what the company's benefits are?
Πάντα ενδιαφερόμουν να δουλέψω για την εταιρία σας.
inizia ad imparare
I've always been interested in working for your company.
Μου άρεσε πολύ το προφίλ της δουλειάς.
inizia ad imparare
I really liked the profile of the job.
Θα μπορούσα να βοηθήσω στον τομέα της διαφήμισης.
inizia ad imparare
I could help in the advertising area.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un totale di 512 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.