Στο σχολείο - At school

 0    19 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Τι σημαίνει αυτό;
inizia ad imparare
What does it mean?
Χρειάζομαι βοήθεια με αυτή την εργασία.
inizia ad imparare
I need help with this task.
Έχουμε διαγώνισμα;
inizia ad imparare
Do we have a test?
Πώς προφέρεται αυτή η λέξη;
inizia ad imparare
How is this word pronounced?
Πρέπει να διαβάσουμε δύο κείμενα για την επόμενη εβδομάδα.
inizia ad imparare
We have to read two texts for the next week.
Δεν καταλαβαίνω το μάθημα.
inizia ad imparare
I don't understand the lesson.
Πώς ήταν η μέρα σας, καθηγητά;
inizia ad imparare
How was your day, professor?
+12 schede
La lezione è parte del corso
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un totale di 512 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.