Στην τράπεζα - In a bank

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Έχω την άδεια οδήγησής μου.
inizia ad imparare
I've got my driving license.
Έχασα το βιβλιάριο επιταγών μου, θα ήθελα να ζητήσω άλλο.
inizia ad imparare
I've lost my checkbook, I would like to ask for another one.
Θα μπορούσα να παραγγείλω ένα βιβλιάριο επιταγών, παρακαλώ;
inizia ad imparare
Could I order a new checkbook, please?
Πρέπει να πάω στο μηχάνημα αυτόματων αναλήψεων.
inizia ad imparare
I have to go to the cash machine.
Θα ήθελα να ανοίξω έναν λογαριασμό.
inizia ad imparare
I would like to open an account.
Θα ήθελα να κάνω ανάληψη ένα μεγάλο ποσό.
inizia ad imparare
I would like to withdraw a large amount.
Θα μπορούσατε να μου δώσετε μικρότερους λογαριασμούς;
inizia ad imparare
Could you give me some smaller bills?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un totale di 512 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.