Σε σύσκεψη - In a meeting

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Είμαι πεπεισμένος πως αυτό το σχέδιο θα είναι επιτυχές.
inizia ad imparare
I'm convinced that this project will be a success.
Από τη δική μου άποψη, νομίζω χρειαζόμαστε περισσότερους πωλητές.
inizia ad imparare
From my point of view, I think we need more sellers.
Δεν είμαι σίγουρος γι'αυτό.
inizia ad imparare
I'm not sure about that.
Τι πιστεύουν όλοι γι'αυτό;
inizia ad imparare
What does everyone think about it?
Θα συζητήσουμε τις νέες αλλαγές.
inizia ad imparare
We are going to discuss the new changes.
Πολλοί άνθρωποι δεν παρευρέθηκαν στην τελευταία σύσκεψη.
inizia ad imparare
Several people didn't attend the last meeting.
Σήμερα θα μιλήσουμε για τις νέες πωλήσεις.
inizia ad imparare
Today we are going to talk about the new sales.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un totale di 512 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.