Στον κινηματογράφο - At the cinema

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Έχει άσχημο τέλος.
inizia ad imparare
It has a bad ending.
Τι πιστεύεις για την ταινία;
inizia ad imparare
What do you think about the film?
Σου άρεσε η ταινία;
inizia ad imparare
Did you like the film?
Δεν μου άρεσε ο πρωταγωνιστής.
inizia ad imparare
I didn't like the main character.
Θα ήθελες κάτι να πιείς;
inizia ad imparare
Would you like something to drink?
Υπάρχει τίποτα καλό στον κινηματογράφο;
inizia ad imparare
Is there anything good on at the cinema?
Έλεγξα την διαφημιστική πινακίδα του κινηματογράφου και είδα μια καλή ταινία.
inizia ad imparare
I checked the cinema billboards and I saw a good film.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un totale di 512 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.