Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"

4.8  3    46 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
złamać nogę
Marcin spadł wczoraj z drabiny i złamał nogę.
inizia ad imparare
break a leg
Martin fell down the ladder yesterday and broke his leg.
Połamania nóg!
Połamania nóg, Aniu! Daj z siebie wszystko w jutrzejszym konkursie tanecznym.
inizia ad imparare
Break a leg!
Break a leg, Ann! Do your best at tomorrow's dance contest.
złamać rękę
Kasia złamała rękę, kiedy jeździła na nartach.
inizia ad imparare
break an arm
Kate broke her arm when she was skiing.
skręcić kark/pędzić na złamanie karku
Pędziłam na złamanie karku, żeby być na czas w pracy.
inizia ad imparare
break one's neck
I broke my neck to be at work on time.
złamać czyjeś serce
Nigdy nie chciałam złamać twojego serca.
inizia ad imparare
break one's heart
I never wanted to break your heart.
rozbić jajko
Najpierw rozbij jajko, potem dodaj cukier i wymieszaj.
inizia ad imparare
break an egg
First, break an egg, then add sugar and mix.
stłuc okno
Chłopcy wybili okno w domu pani Kowalskiej kiedy grali w piłkę.
inizia ad imparare
break a window
The boys broke a window in Mrs Kowalski's house when they were playing football.
stłuc wazon
Stłukłam wazon kiedy niosłam bukiet do salonu.
inizia ad imparare
break a vase
I broke a vase when I was carrying a bouquet into the living room.
złamać na pół
Waza upadła na podłogę i rozbiła się na pół.
inizia ad imparare
break in two
The tureen fell down on the floor and broke in two.
rozbić bank (w grze)/kosztować dużo pieniędzy
Pan Smith jako pierwszy rozbił bank w ruletce w historii tego kasyna.
inizia ad imparare
break the bank
Mr Smith was the first to break the bank in roulette in the history of this casino.
złamać kod
Haker złamał kod i ukradł tajne dane firmy.
inizia ad imparare
break a code
The hacker broke the code and stole top-secret data from the company.
nie dotrzymać obietnicy
Justyna nie dotrzymała obietnicy i nie pomogła mi napisać wypracowania.
inizia ad imparare
break a promise
Tina broke her promise and didn't help me write an essay.
przerywać strajk
Po 10 dniach pielęgniarki przerwały strajk.
inizia ad imparare
break a strike
After 10 days, the nurses broke the strike.
przerwać podróż
Maciek musiał przerwać podróż z powodów osobistych.
inizia ad imparare
break a journey
Maciek had to break his journey due to personal reasons.
zrywać z nałogiem
Mój ojciec wciąż stara się zerwać z nałogiem choć pali już od 20 lat.
inizia ad imparare
break a habit
My father is still trying to break the habit although he has been smoking for 20 years.
zerwać z przeszłością
Niestety nie da się całkowicie zerwać z przeszłością.
inizia ad imparare
break with the past
Unfortunately, it's impossible to completely break with the past.
zerwać z tradycją
Po przeprowadzce za granicę ludzie często zrywają z tradycją.
inizia ad imparare
break with tradition
After moving abroad people often break with tradition.
przełamywać stereotypy
Na wsi ciężko jest przełamywać stereotypy, bo ludzie mieszkający tam są w większości konserwatystami.
inizia ad imparare
break a stereotype
In the countryside it's difficult to break a stereotype because people who live there are mostly conservatives.
rozpędzać się/zacząć biec
Kiedy zauważyłam, że goni mnie pies natychmiast zaczęłam biec.
inizia ad imparare
break into a run
When I noticed that a dog was chasing me, I immediately broke into a run.
uwalniać się od czegoś/ oswobodzić się
Próbował uwolnić się od nadopiekuńczej matki.
inizia ad imparare
break loose/break free
He tried to break free from his overprotective mother.
przekazać historię jako pierwszy
Dziennikarz Times'a jako pierwszy przekazał historię o aferze podatkowej.
inizia ad imparare
break a story
The Times journalist broke a story about a tax swindle.
przekazywać wiadomość
Popularna stacja telewizyjna przekazała właśnie wiadomość o chorobie prezydenta.
inizia ad imparare
break the news
A popular TV station has just broken the news about the president's illness.
łamać prawo
Jeśli złamiesz prawo, możesz zostać pozwany do sądu.
inizia ad imparare
break the law
If you break the law, you might be sued.
łamać zasady
Ona zawsze łamie zasady jak gra w karty.
inizia ad imparare
break the rules
She always breaks the rules when she plays cards.
przekroczyć ograniczenie prędkości
Marysia przekroczyła ograniczenie prędkości i musiała zapłacić mandat.
inizia ad imparare
break a speed limit
Mary broke a speed limit and had to pay a fine.
nie dotrzymać słowa
Nie wierz mu, on zawsze nie dotrzymuje słowa.
inizia ad imparare
break one's word
Don't believe him, he always breaks his word.
złamać przyrzeczenie
Złamał przyrzeczenie i znowu zaczął palić.
inizia ad imparare
break a vow
He has broken a vow and started smoking again.
zerwać zaręczyny
Kasia postanowiła zerwać zaręczyny 3 miesiące przed ślubem.
inizia ad imparare
break off one's engagement
Kate decided to break off her engagement three months before the wedding.
złamać zobowiązanie do zrobienia czegoś
Klaudia złamała zobowiązanie do przetłumaczenia książki w ciągu miesiąca z powodu braku czasu.
inizia ad imparare
break an engagement to do something
Claudia has broken an engagement to translate a book in a month due to a lack of time.
złamać przysięgę
Świadek złamał przysięgę i zeznał nieprawdę w trakcie śledztwa.
inizia ad imparare
break an oath
A witness broke an oath and gave false evidence during the investigation.
zrywać stosunki dyplomatyczne
Korea Północna zerwała stosunki dyplomatyczne z USA.
inizia ad imparare
break diplomatic relations
North Korea has broken diplomatic relations with the USA.
zrywać umowę
Mój podwykonawca zerwał umowę bez podania przyczyny takiej decyzji.
inizia ad imparare
break a contract
My subcontractor has broken the contract without giving a reason for his decision.
zrywać pieczęć
Sekretarka zerwała pieczęć i przeczytała tajną korespondencję.
inizia ad imparare
break a seal
The secretary broke a seal and read a top-secret post.
przełamać rutynę
Muszę przełamać rutynę i wyjechać gdzieś na weekend.
inizia ad imparare
break the routine
I must break the routine and go somewhere at the weekend.
przełamać impas
Argumenty Marka przełamały impas w negocjacjach.
inizia ad imparare
break (a) deadlock
Mark's arguments broke the deadlock in negotiations.
zakłócać ciszę/przerywać ciszę
Jego przybycie przerwało ciszę w pokoju.
inizia ad imparare
break the silence
His arrival broke the silence in the room.
rozmieniać 10 dolarów
Nikt nie mógł mi rozmienić 10 dolarów.
inizia ad imparare
break 10 dollars
Nobody could break 10 dollars for me.
przełamywać lody
Serdeczny uśmiech to najlepszy sposób, aby przełamać lody.
inizia ad imparare
break the ice
A cordial smile is the best way to break the ice.
zrywać zaklęcie
Wybrałam się do wróżki licząc, że zerwie zaklęcie, które ciąży nad naszą rodziną.
inizia ad imparare
break a spell
I went to a fortune-teller hoping that she would break a spell that hangs over our family.
pobić rekord
Kuba pobił wczoraj swój rekord w nic nie robieniu.
inizia ad imparare
break a record
Yesterday Jacob broke a record in doing nothing.
wyjść na zero
Jeśli firma rozpoczynająca działalność wyjdzie na zero w pierwszym roku działalności, to będzie sukces.
inizia ad imparare
break even
If a start-up breaks even in the first year of operating, it'll be a success.
być pionierem
Amerykanie byli pionierami jeśli chodzi o wyprawy w kosmos.
inizia ad imparare
break ground
Americans broke ground as far as space trips are concerned.
przełamać opór
Nie jest łatwo przełamać opór przeciwników.
inizia ad imparare
break resistance
It's not easy to break the resistance of one's opponents.
przełamać tabu
Słynny piosenkarz przełamał tabu opisując swoje życie w autobiografii.
inizia ad imparare
break a taboo
A famous singer broke a taboo describing his life in his autobiography.
nie stawić się na spotkanie
Przedstawiciel handlowy nie stawił się na spotkanie i nie odbierał telefonu.
inizia ad imparare
break an appointment
The sales representative broke the appointment and didn't answer the phone.
zwinąć obóz
Harcerze zwinęli obóz.
inizia ad imparare
break camp
The scouts broke camp.

Il corso comprende anche le seguenti serie di schede:

Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Devi essere accedere per pubblicare un commento.